1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει, αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ02 έκδοσης της 10.08.2017, ότι έχει αιτηθεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, την μετάθεση πληρωμής του Κουπονιού ΜΛΣ02 στις 30.11.2020 κατά τρείς μήνες και την εφεξής καταβολή του Κουπονιού Ομολόγου ανά εξάμηνο. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος.
  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

  H ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο από
  18.06.2019 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (ΚΟΔ), ενημερώνει τους κ.κ. Ομολογιούχους του εν λόγω ΚΟΔ ότι η προσκληθείσα για την 16η Νοεμβρίου
  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των
  περιοριστικών μέτρων στη μετακίνηση και στη συνάθροιση που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας
  COVID-19. Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για το χρόνο και τρόπο
  πραγματοποίησης της εν λόγω Συνέλευσης.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Η MLS Innovation Inc ανακοινώνει την μη πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 11.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, λόγω των μέτρων πρόληψης που λήφθηκαν από την Πολιτεία για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

  4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

  Η Εταιρεία θα συγκαλέσει εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συμπεριλαμβάνει τα θέματα της αρχικής πρόσκλησης.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  Η MLS Innovation Inc ανακοινώνει τη συναινετική λύση της συνεργασίας της με τον κ. Νάρκισο Γεωργιάδη ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, λόγω προηγούμενης σημαντικής ανειλημμένης επαγγελματικής υποχρέωσής του, η οποία ήταν εις γνώσιν της εταιρείας. Η MLS ευχαριστεί τον κ. Γεωργιάδη για την προσφορά του και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

  Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην MLS Innovation Inc αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Βακάρος.

  O κ. Βακάρος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην Τεχνολογία της Πληροφορίας (Πληροφορική), Έρευνα & Καινοτομία όπως επίσης και σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (ICT R&D). Κατά τη διαμονή του στις Η.Π.Α. έχει διατελέσει Επιστήμονας πληροφορικής και Ερευνητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε πολύ γνωστές εταιρείες του χώρου όπως: Kodak Inc., Logicon Inc. (Northrop Grumman), Calspan Corp. και στο Institute for Defense Analyses.

  Στην Ελλάδα έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του  Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ARROW Technologies S.A., Επικεφαλής του τμήματος Πληροφορικής του City College και Γενικός Διευθυντής της αμερικανικής Workloud.

  Κατέχει πτυχίο M.B.A. του University of La Verne (CA), M.Sc. in Computer Science του University of Buffalo (N.Y.) και B.S. in Mathematics/Information Systems του Stockton University (N.J.).

  Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜLS Innovation Inc παραμένει ο ιδρυτής της, Ιωάννης Καματάκης, ο οποίος θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Σύμφωνα με τον όρο 11.10. του από 18.06.2019 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού

  Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 15.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ.

  Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια, ιδίως αναφορικά με τους όρους 7.1.(στ) και 7.1.(θ) (εγγυοδοτικές δηλώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 8.(δ) (υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία), 8.(ζ) (υποχρέωση για τήρηση χρηματιστηριακής νομοθεσίας) και 8.(θ) (υποχρέωση για διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε) του Προγράμματος. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους 10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) και 10.2.(η) (γεγονός καταγγελίας για μη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε). 
  2. Τροποποίηση του όρου 1 «ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ» αναφορικά με την «Περίοδο Εκτοκισμού» του ως άνω Προγράμματος και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
  3. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 10.2.(α) για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή τόκων περιόδου από 27.07.2020 έως 26.10.2020 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία). Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 2 τροποποίησης. 
  4. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.
  5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.

  Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών

  καταστάσεων της Εκδότριας, περί της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας, της απόσυρσης του ICAP Credit Rating της Εκδότριας, της μη καταβολής τόκων περιόδου από 27.07.2020 έως 26.10.2020 καθώς και της αιτούμενης από την Εκδότρια τροποποίησης του όρου 1 του Προγράμματος. 

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,          οι             Ομολογιούχοι    καλούνται          σε         επαναληπτική     Συνέλευση Ομολογιούχων, την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47.

  Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη λήξη της τρίτης (3η) εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 16.11.2020, ήτοι κατά τη λήξη της 11.11.2020 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Έμη

  Κουμουντουρέα, τηλ. 2106478900, email: [email protected], δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 13.11.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 11.13. του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού

  εγγράφου https://cdn.mlsapps.gr/sites/mls_website/financial/MLS_Pliroforiako_Eggrafo_20 19.pdf.

  Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

  Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δια αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

  H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

  Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης στον Εκπρόσωπο. 

  Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων: 

  Ημερομηνία

  Γεγονός

  29.10.2020

  Δημοσίευση Πρόσκλησης

  30.10.2020 έως

  13.11.2020

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας

  Ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του Ομολογιούχου

  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

  11.11.2020

  Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

  16.11.2020

  Συνέλευση Ομολογιούχων

  20.11.2020

  Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

  Δείτε περισσότερα »