1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

   

   

                                                                                           Θεσσαλονίκη 31/12/2012

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21

  του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 28/12/2012  πραγματοποίησα πώληση  41.500 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 110.805 ευρώ.

   

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Καματάκης Ιωάννης

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

   

  Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 29.06.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 27.12.2012 σε αγορά 2.400 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 2,6897 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.455,30 ευρώ.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 29.06.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 28.12.2012 σε αγορά 2.750 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 2,6651 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.329,11 ευρώ.

   

        Οι ως άνω 2.750 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

   

  Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 29.06.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 27.12.2012 σε αγορά 2.400 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 2,6897 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.455,30 ευρώ.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 29.06.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 27.12.2012 σε αγορά 2.400 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 2,6897 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.455,30 ευρώ.

   

        Οι ως άνω 2.400 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »