1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  Ανακοίνωση

  Όγδοη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 01.06.2019 έως και 30.08.2019 είναι η Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019.

  H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019.

  Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των 80.383,33, ήτοι ποσό 0,013397 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

  Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD), την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019,

  ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

   

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2018 μικτού ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό 0,02052 ευρώ ανά μετοχή , προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 317.850 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η εταιρεία .και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.

  Το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10% σύμφωνα με το Νόμο 4603/2019 (άρθρο 65) και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2092/3-6-2019, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,018468  Ευρώ ανά μετοχή.

  Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η  Τρίτη  27 Αυγούστου 2019. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της  Τετάρτης 28 Αυγούστου 2019 (record date). Ως  ημερομηνία έναρξης καταβολής του  ορίσθηκε η  Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.  

  Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της  Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους: 

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη. 

  2.  Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς , για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους

  Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει: 

  - Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),  · Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α..Τ) 

  -Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 
   
   
  Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά  παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.  
  Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της MLS Πληροφορική, Πυλαία Θεσσαλονίκη [email protected] (τηλ.2310929090)

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 02/08/2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 01/08/2019 πραγματοποίησα αγορά  5.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 24.876,11 ευρώ και την Παρασκευή  02/08/2019 πραγματοποίησα αγορά  10.300 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 49.510,05 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 01/08//2019

  Αξιότιμοι κύριοι,              

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη 31/07/2019 πραγματοποίησα αγορά  4.200 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 20.287,99 ευρώ .

   

   

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                   Ιωάννης Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι στις 2 Αυγούστου 2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) κοινών ονομαστικών άυλων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ η κάθε μία, έκδοσης της Εταιρείας την 25.07.2019, που προέρχονται από τη διάθεση με Ιδιωτική Τοποθέτηση σύμφωνα με την από 30.05.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2019 ενέκρινε την ένταξη των ως άνω Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Οι Ομολογίες με ημερομηνία έκδοσης 25.07.2019 θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. 

  Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα είναι το 100,00% της ονομαστικής αξίας της κάθε Ομολογίας, ήτοι 1.000,00 Ευρώ.

  Το Πληροφοριακό Έγγραφο για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mls.gr), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (www.betasecurities.gr) από την 31.07.2019.  Επίσης, θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας και του Συμβούλου Έκδοσης BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

   

  Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι/Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2310 - 929090 (κ. Γ. Ταχταλίδης).

  Δείτε περισσότερα »