1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21

  του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Πέμπτη 07/11/2019 ο κ. Ιωάννης Καματάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πραγματοποίησε αγορά  8.470 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 12.749,76 ευρώ

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Ιωάννης Ζάννας, Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ της εταιρίας, υπέβαλε παραίτηση από τα καθήκοντά του η οποία έγινε δεκτή.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως στις 23.10.2019, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρίας και αξιολόγησε το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης C.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  Η εταιρεία με την επωνυμία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ της εταιρείας  αποφάσισε στις 18/10/2019  την αγορά ιδίων ομολόγων που εκδόθηκαν δυνάμει των από 11/07/2016, 31/08/2017 και 25/07/2019  Κοινών Ομολογιακών Δανείων και διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 και έως του ποσού 1.670.000 ευρώ  με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της. Κατόπιν της αγοράς, η εταιρεία θα προβεί άμεσα στην ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών.


  Δείτε περισσότερα »
 5. ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 18.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ότι αποφασίστηκε  η επανέναρξη  του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 28.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε εφαρμογή της από 29.06.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

  Δείτε περισσότερα »