1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 11.12.2020 αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών, των κυρίων Χωματά Δημήτριο και Ρούσσο Ευστάθιο, οικονομολόγων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων.

   

  Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

   

   

  1. Ιωάννης Καματάκης

   

  Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  2. Παρασκευή Ζαχαριάδου

   

  Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  3. Γεώργιος Βακάρος

   

  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

   

  4. Δημήτριος Κωνσταντούλας

   

  Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  5. Δημήτριος Χωματάς

   

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  6. Ευστάθιος Ρούσσος

   

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  Η απόδοση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών είναι προσωρινή μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα αποδώσει οριστικά την ιδιότητα.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΛΣ01

  Η MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη βάσει των όρων του ΚΟΔ απαρτία προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση της εκδότριας εταιρείας για την αλλαγή της περιόδου καταβολής των τόκων.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

   1) Αναφορικά με το από 7.10.2020 αίτημα της MLS Πληροφορική ΑΕ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ΜΛΣ01 έκδοσης 14.04.2016 ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες αρχής γενομένης από το επόμενο της 12.10.2020, η Εταιρία διαψεύδει δημοσιεύματα ότι το αίτημα της απορρίφθηκε και ανακοινώνει ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Εκπρόσωπο και σύμφωνα με τους Όρους του εν λόγω Ομολογιακού, θα συγκληθεί Συνέλευση Ομολογιούχων στις 19/10/2020 σύμφωνα με σχετική Πρόσκληση η οποία θα ακολουθήσει, προκειμένου να συζητηθεί το προαναφερθέν αίτημα της και να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού.

   2) Αναφορικά με το από 7.10.2020 αίτημα της MLS Πληροφορική ΑΕ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ΜΛΣ03 έκδοσης 18.06.2019, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες αρχής γενομένης από το επόμενο, η Εταιρία διαψεύδει δημοσιεύματα ότι το αίτημα της απορρίφθηκε και ανακοινώνει ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Εκπρόσωπο και σύμφωνα με τους Όρους του εν λόγω Ομολογιακού, θα συγκληθεί Συνέλευση Ομολογιούχων σε ημερομηνία η οποία ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί και θα ανακοινωθεί με σχετική Πρόσκληση, προκειμένου να συζητηθεί το προαναφερθέν αίτημά της και να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού.

   3) Σχετικά με το πόρισμα του Ειδικού Ελέγχου που ανατέθηκε στην εταιρία Deloitte Business Solutions AE και σε συνέχεια με τα ήδη ανακοινωθέντα, η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

  3.1) Στις 18.9.2020 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και παρουσιάστηκε από την Deloitte στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σχέδιο του εν λόγω πορίσματος μέσω τηλεδιάσκεψης,  το οποίο, αναφορικά με τα άυλα κατέληγε στα εξής : α) τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας στις 31.12.2018 ήταν ΕΥΡΩ 25,383 εκ. μειωμένα κατά ΕΥΡΩ 91χιλ. λόγω κεφαλαιοποιήσεων σε σχέση με τα δημοσιευμένα.  Σε αυτά εφαρμόστηκε επιπρόσθετη απόσβεση κατά ΕΥΡΩ 4,598 εκ. και απομείωση αξίας ΕΥΡΩ 3,552 εκ. λόγω μειωμένων πωλήσεων κατά το 2019 και α’ εξάμηνο 2020.  Η τελική προσαρμοσμένη αναπόσβεστη αξία των άυλων της 31.12.2018 διαμορφώνεται έτσι σύμφωνα με την Deloitte σε ΕΥΡΩ 17,243 εκ. 

  3.2) Το Τελικό Σχέδιο Έκθεσης του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου απεστάλη από την Deloitte στην Εταιρία στις 6.10.2020 και ακολούθως, στις 8.10.2020 και ύστερα από έγκριση του ΔΣ, η Εταιρία το απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

   4) Ενόψει της αναμενόμενης παράδοσης από την Deloitte της Τελικής Έκθεσης προς την Εταιρία και τους Ορκωτούς της Ελεγκτές (PKF) προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος των οικονομικών  αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 1.1.-31.12.2019 η Εταιρία ανακοινώνει ότι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 προσδιορίζεται σε  περίπου 4 εβδομάδες από την παράδοση της Τελικής Έκθεσης του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει ο Ορκωτός Ελεγκτής. 

   5) Αναφορικά με την δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.6.2020 η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

  5.1) Η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει ήδη όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να ετοιμαστούν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και να είναι έτοιμες προς έλεγχο από τον Ορκωτό Ελεγκτή, ώστε στη συνέχεια να δημοσιευτούν.

  5.2) Καθώς ο Ορκωτός Ελεγκτής της κάθε χρήσης εκλέγεται αποκλειστικά και μόνο από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να περιμένει την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 και να εκλέξει έτσι Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2010 ο οποίος στη συνέχεια θα ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του 1ου Εξαμήνου 2020 προκειμένου αυτές να δημοσιευτούν. 

  5.3) Η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί ύστερα από 20 ημέρες από την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019 σύμφωνα και με τα υπό (4) παραπάνω.

  5.4) Επομένως η Εταιρία εκτιμά ότι θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις 1ου Εξαμήνου 2020 περίπου 4 εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 και την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2020.

   6) Η Εταιρία ανακοινώνει πως αναφορικά με τα υπό (4) και (5) παραπάνω, σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συζητήσεις τόσο με τους ορκωτούς ελεγκτές όσο και με τους νομικούς της συμβούλους διερευνώντας τρόπους επίσπευσης των παραπάνω διαδικασιών προκειμένου να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 και 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό πάντα στα πλαίσια του επιτρεπτού σύμφωνα με τη νομοθεσία.

   7) Η Εταιρία περαιτέρω ανακοινώνει ότι ανταποκρίθηκε σε κάθε υπόδειξη ή αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θέτοντας το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει στη διάθεση ελέγχου, υποβάλλοντας πολυσέλιδα απαντητικά υπομνήματα και τέλος προσλαμβάνοντας Εταιρία της ομάδας διεθνών ελεγκτικών «Big 4» προκειμένου να διασφαλίσει την διαφάνεια και αμεροληψία τόσο του ελέγχου των άυλων στοιχείων της όσο και του Business Plan τεκμηρίωσης της βιωσιμότητάς της, την παράδοση του οποίου αναμένει.

   8) Τέλος, η Εταιρία επισημαίνει ότι η οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19 συμπίεσαν τα οικονομικά της μεγέθη πρωτίστως και λόγω της συνεργασίας της με τον τομέα του λιανικού εμπορίου.  Η επελθούσα μείωση του κύκλου εργασιών της σε συνδυασμό με την μεταβολή των όρων συνεργασίας και πληρωμών από ορισμένους εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους επέφερε αντίστοιχη επίπτωση στις ταμειακές ροές με αποτέλεσμα την υποχρεωτική εκ μέρους της χρονική μετάθεση μέρους των υποχρεώσεών της.

  Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016.

  Δείτε περισσότερα »
 4. Πρόσκληση σε συνέλευση Ομολογιούχων Δανειστών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ

  MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Σύμφωνα με τον όρο 11.10. του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου από 11.08.2017 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 7.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια και την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της Εκδότριας, ιδίως αναφορικά με τους όρους 7.1.(στ) και 7.1.(θ) (εγγυοδοτικές δηλώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 8(δ) (υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία), 8.(ζ) (υποχρέωση για τήρηση χρηματιστηριακής νομοθεσίας) και 8.(θ) (υποχρέωση για διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε)) και 10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) και 10.2.(η) (γεγονός καταγγελίας για μη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε) του Προγράμματος. Σε περίπτωση σχετικής απόφασης των Ομολογιούχων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.

  Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης του ICAP Credit Rating της Εκδότριας.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 01η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 27.[08.2020, ήτοι  στις 24.08.2020 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Σταυρούλα Γεωργοπούλου, τηλ. 2106879400, email: [email protected], δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 24.08.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 11.13 του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού εγγράφου https://www.mlsinnovation.com/media/mls/financial/MLS_Pliroforiako_Eggrafo_2017.pdf.

  Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

  Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δια αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

  H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

  Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης στον Εκπρόσωπο καθώς και εύλογα έξοδα παραστάσεως στον Εκπρόσωπο και σε έκαστο Ομολογιούχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα παραβρεθεί (φυσικώς ή δια αντιπροσώπου, κατά τα ανωτέρω) και θα ψηφίσει τόσο στη Συνέλευση της 27.08.2020 όσο και στην επαναληπτική Συνέλευση της 01.09.2020, αν η τελευταία απαιτηθεί. Τα σχετικά έξοδα θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 25 ευρώ ανά ομολογιούχο βάσει παραστατικών που θα προσκομισθούν. Το ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν νομίμων παρακρατήσεων θα καταβληθεί άπαξ και δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύγκληση και της επαναληπτικής Συνέλευσης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του σχετικού ποσού θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

  Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων:

  Ημερομηνία

  Γεγονός

  12.08.2020

  Δημοσίευση Πρόσκλησης

  13.08.2020 έως

  24.08.2020

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχου
  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

  24.08.2020

  Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

  27.08.2020

  Συνέλευση Ομολογιούχων

  01.09.2020

  Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

    

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ3

  Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή (05/08/2020) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣΟ3, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία του 66,67% που απαιτούνταν για τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής ύπαρξης λόγων καταγγελίας του εν λόγω ομολόγου και ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση για την καταγγελία του.

  Δείτε περισσότερα »