1. Διευκρινιστική Ανακοίνωση

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει πως σχετικά με την χθεσινή ανακοίνωση (17.12.2020) με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πως ο κ. Νάρκισος Γεωργιάδης δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS Πληροφορική Α.Ε., καθώς στην χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της 02.06.2020 και διευκρινίζεται ότι στη συνέχεια παραιτήθηκε στις 31.10.2020 και αντικαταστάθηκε.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 11.12.2020 αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών, των κυρίων Χωματά Δημήτριο και Ρούσσο Ευστάθιο, οικονομολόγων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων.

   

  Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

   

   

  1. Ιωάννης Καματάκης

   

  Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  2. Παρασκευή Ζαχαριάδου

   

  Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  3. Γεώργιος Βακάρος

   

  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

   

  4. Δημήτριος Κωνσταντούλας

   

  Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  5. Δημήτριος Χωματάς

   

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  6. Ευστάθιος Ρούσσος

   

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   

  Η απόδοση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών είναι προσωρινή μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα αποδώσει οριστικά την ιδιότητα.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει, αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ02 έκδοσης της 10.08.2017, ότι έχει αιτηθεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, την μετάθεση πληρωμής του Κουπονιού ΜΛΣ02 στις 30.11.2020 κατά τρείς μήνες και την εφεξής καταβολή του Κουπονιού Ομολόγου ανά εξάμηνο. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος.
  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

  H ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο από
  18.06.2019 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (ΚΟΔ), ενημερώνει τους κ.κ. Ομολογιούχους του εν λόγω ΚΟΔ ότι η προσκληθείσα για την 16η Νοεμβρίου
  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των
  περιοριστικών μέτρων στη μετακίνηση και στη συνάθροιση που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας
  COVID-19. Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για το χρόνο και τρόπο
  πραγματοποίησης της εν λόγω Συνέλευσης.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Η MLS Innovation Inc ανακοινώνει την μη πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 11.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, λόγω των μέτρων πρόληψης που λήφθηκαν από την Πολιτεία για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

  4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

  Η Εταιρεία θα συγκαλέσει εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συμπεριλαμβάνει τα θέματα της αρχικής πρόσκλησης.

  Δείτε περισσότερα »