1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η MLS ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η από 27-7-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας Leftwich που ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της MLSκαι του προέδρου της Ιωάννη Καματάκη.

  Δείτε περισσότερα »
 2. Ανακοίνωση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Ανακοίνωση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  Απάντηση στην με Αρ.Πρωτ. 661
  /24-3-2021 επιστολή της ΕΚ

   

  Η Εταιρεία MLS, σε συνέχεια της από 29.1.2021 ανακοίνωσής της  που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΧΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προσφάτων  δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, προς τον σκοπό της ορθούς και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και τηρώντας πιστά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου Κανονισμού, τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης 5/204/200 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

   α) τυχόν εξελίξεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην από 29.1.2021 ανακοίνωση της Εταιρίας σας που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΧΑ, ιδίως αναφορικά με:

   

  • τις ενέργειες που έχει προβεί η Εταιρία σας προς τους ομολογιούχους αναφέροντας αναλυτικά τις προτάσεις που έχετε υποβάλλει προς τους εκπροσώπους των ομολογιούχων των Ομολόγων ΜΛΣ01, ΜΛΣ02 και ΜΛΣ03 για μετάθεση πληρωμής των κουπονιών και για την επίτευξη συμφωνίας μαζί τους.

  Όπως είναι γνωστό έχουν γίνει συνελεύσεις ομολογιούχων στις οποίες δεν υπήρξε η απαραίτητη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων. Η εταιρία βρίσκεται σε συνεννόηση με την EUROXX Χρηματιστηριακή όσο και με τη Beta Χρηματιστηριακή προκειμένου να συγκληθούν εκ νέου συνελεύσεις των ομολογιούχων και για τα 3 ομόλογα, μέσω της σχετικής Online πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της εταιρίας για την διευθέτηση των υποχρεώσεών της.

   

  • το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.6.2020.

  Όπως είναι γνωστό η έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Business Solutions» (εφεξής Deloitte}, με αντικείμενα ελέγχου αυτά που ορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 10/1663/03.06.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ολοκληρώθηκε την 23.10.2020. Καθότι οι οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να βασιστούν στην εν λόγω έκθεση, η εταιρία δεν ήταν δυνατόν ούτε μπορούσε να συντάξει τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το νόμο. Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019 ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της έκθεσης από την Deloitte, ήτοι την 23.10.2020.

  Εντούτοις, την 3η Νοεμβρίου 2020 επιβλήθηκε γενικό lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού αριθμού των κρουσμάτων, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, όπως είναι ευλόγως αντιληπτό, την προσωρινή παύση των διαδικασιών. Η εμφάνιση δε, κρουσμάτων και σε διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, είχε ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών, καθόσον η εταιρία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας και η τηλεργασία δυσχέραινε τον συντονισμό των ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία σύνταξης και ελέγχου των Οικονομικών καταστάσεων (Ορκωτός ελεγκτής, Οικονομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, μέλη της Διοίκησης, Επιτροπή Ελέγχου). Σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προβλέπονται από το νόμο αλλά και τη δίμηνη παράταση που δόθηκε ως μέτρο ελάφρυνσης λόγω της πανδημίας, η εταιρία θα έπρεπε για την σύνταξη και δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019 να το κάνει μέχρι την 23η Απριλίου του τρέχοντος έτους. Παρ' όλα αυτά επιδίωξή μας είναι η διαδικασία να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό, να δημοσιευτούν αρχικά η ετήσια οικονομική κατάσταση για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019 και στη συνέχεια η εξαμηνιαία οικονομική χρήση για την περίοδο από την 01.01.2020 έως την 30.06.2020. Άλλωστε οι παραπάνω δημοσιεύσεις είναι απαραίτητες προς το συμφέρον της εταιρίας για τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

  Σε κάθε περίπτωση, είναι αντιληπτό ότι οι λόγοι της μη έγκαιρης δημοσιοποίησης στο επενδυτικό κοινό των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων από την εταιρία μας, δεν οφειλόταν σε δικό μας σφάλμα και αδράνεια, αλλά πρόκειται για αποτέλεσμα μιας γενικότερης κατάστασης που έχει πλήξει τη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

   

  • τυχόν άλλες πληροφορίες τις οποίες κρίνετε απαραίτητες για την ορθή, επαρκή και σαφή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

  Μετά τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρίας για την χρήση 2019, καθώς και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 30.06.2020, η διοίκηση της εταιρίας θα αποφασίσει για την κατάλληλη χρονική στιγμή προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολόγων της. Λόγω της ρευστότητας της κατάστασης και της γενικότερης αβεβαιότητας δε μπορεί να προβλεφθεί πότε θα επανέλθει η εταιρεία σε περίοδο κανονικότητας έτσι ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει το επενδυτικό κοινό για την διαπραγμάτευση των μετοχών και των ομολόγων της.

   

  β) αν έχει ολοκληρωθεί το business plan της Εταιρίας σας και αν αυτό είναι επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις. Σε διαφορετική περίπτωση να δημοσιοποιήσετε το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

  Στα πλαίσια άμεσης ανάγκης συναντήσεων/συνελεύσεων των Ομολογιούχων της αλλά και προκειμένου να το παρουσιάσει σε άλλους ενδιαφερόμενους, η εταιρία επικαιροποίησε business plan που είχε εκπονηθεί με εταιρίες συμβούλων της Κύπρου (την Aspon Consulting Ltd και τη Vertu Projects Ltd) στο πλαίσιο της υποβολής στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό ως Σχέδιο Juncker.  Το business plan, έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επενδυτικό σχέδιο EIPP-20191510) και έχει δημοσιευτεί στην πύλη European Investment Project (EIPP) https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-12036.html. Τα εγκεκριμένα έργα υποστηρίζονται από το EIPP για την ανεύρεση χρηματοδότησης.   Το επικαιροποιημένο business plan βασίστηκε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις μετά την κατάθεση του αρχικού τον Μάρτιο του 2020. Σε πιο μεσοπρόθεσμο χρόνο η εταιρία θα ολοκληρώσει business plan με εταιρία εγνωσμένου κύρους.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  H MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει την αντικατάσταση του κ. Κοσμά Θέμελη, Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων, από τον Γεώργιο Βακάρο. Ο κ. Βακάρο ςαναλαμβάνει και τη θέση του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων.

  Δείτε περισσότερα »
 4. Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή Κουπονιών ΜΛΣ02

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ02, πως λόγω των επιπτώσεων από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, δεν θα προβεί στην πληρωμή των Κουπονιών ΜΛΣ02 (30-11-2020 και 26-02-2021). Η εταιρεία θα έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ΕUROXX προς επίτευξη συμφωνίας.

  Δείτε περισσότερα »
 5. Ανακοίνωση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Η Εταιρεία MLS, προς τον σκοπό της ορθούς και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και τηρώντας πιστά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου Κανονισμού, τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης 5/204/200 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  α) Η εταιρεία, λόγω των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, οι οποίες όπως είναι αντιληπτό έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, έχει ζητήσει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους Ομολογιούχους και τους εκπροσώπους των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ και BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ σε πρώτη φάση για τη μετάθεση πληρωμής των κουπονιών κατά τρεις μήνες και σε δεύτερη φάση προς επίτευξη νέας συμφωνίας. Έχουν συγκληθεί Γενικές Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, με την υποστήριξη της εταιρείας, κατά τη διενέργεια των οποίων κρίθηκε αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω ελλείψεως της απαραίτητης απαρτίας. Κρίνεται δε δέον να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία έχει έρθει σε επικοινωνία με τους ως άνω αναφερόμενους εκπροσώπους των ομολογιούχων και αναμένει σύγκλιση γενικών συνελεύσεων εκ νέου αφ’ ης στιγμής αυτό κριθεί εφικτό, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της προς αυτούς και να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία, παρά τις δυσμενείς για αυτήν συνθήκες, συνέχισε να αποπληρώνει τα κουπόνια και των τριών ομολόγων με επιτόκια 5,3% και 4,3% έως και τον Αύγουστο του 2020.

  β) Αναφορικά με τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, λεκτέα τα εξής: 

  Η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte, ολοκληρώθηκε την 23.10.2020 και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019. Εντούτοις, την 3η Νοεμβρίου 2020 επιβλήθηκε γενικό lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού αριθμού των κρουσμάτων, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, όπως είναι ευλόγως αντιληπτό, την προσωρινή παύση των διαδικασιών. Η εμφάνιση δε, κρουσμάτων σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, είχε ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών, καθόσον η Εταιρεία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας. Δέον να επισημάνουμε ότι, λόγω της σχετικής βελτίωσης της κατάστασης της πανδημίας στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι  εν λόγω διαδικασίες έχουν προχωρήσει και επιδιώκουμε το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα στον επόμενο μήνα, να έχουν δημοσιευτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Εν σχέσει τέλος, με την σύνταξη και τον έλεγχο της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.06.2020, αυτή θα χρειαστεί περαιτέρω 4-6 εβδομάδες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί. 

  γ) Η Εταιρεία το τελευταίο ενάμιση έτος αντιμετώπισε πληθώρα αρνητικών δημοσιευμάτων από τον τύπο, επηρεάζοντας δυσμενώς τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους  προμηθευτές και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και με τους μετόχους και ομολογιούχους της.

  Η Εταιρεία εντός της χρήσης του 2020:

  -Μείωσε κατά 70% με 80% τα λειτουργικά της έξοδα και το προσωπικό της από 165 σε 46 άτομα.

  -Διέκοψε εμπορικές συνεργασίας οι οποίες απέφεραν μεγάλες ζημίες ανεξάρτητα αν αυτό οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου της.

  -Παρακολουθεί στενά την αυξημένη ζήτηση για tablet που δημιουργείται  (λόγω covid) από οργανισμούς (και όχι μόνον) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία διατηρούσε την πρώτη θέση στα tablet στην ελληνική αγορά επί σειρά ετών και θα επιδιώξει  να δρέψει καρπούς από την αυξημένη ζήτηση  εντός της τρέχουσας χρήσης και πιθανότατα, μιας και οι συνθήκες αλλάζουν ίσως σε μόνιμη βάση και στις επόμενες χρήσεις.

  -Επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά έργα εντός και εκτός Ελλάδας, σε ανάπτυξη λογισμικού, σε συμμετοχή σε consortium για διεκδίκηση έργων εντός και εκτός Ελλάδας και θα επιδιώξει να έχει αποτελέσματα από τα παραπάνω εντός της τρέχουσας αλλά και στις επόμενες χρήσεις.

  -Απώτερος σκοπός  της Εταιρείας παραμένει η πώληση των συσκευών MAIC και της πλατφόρμας της στην Ελλάδα και Κύπρο και σε χώρες για τις οποίες έχει ήδη αναπτυχθεί, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και αραβόφωνες.

  Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει την αναφερόμενη σε δημοσίευμα μήνυση κατά του προέδρου, της αντιπροέδρου και δύο (2) μελών της.

   Στην δημοσιοποίηση των ως άνω προβαίνει η Εταιρεία ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Δείτε περισσότερα »