1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. διορθώνει την από 29-6-2018 ανακοίνωση  με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2018, καθώς η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως για τη κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 να μην προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού 1.365.870 € με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» (θέμα 7ο), αλλά σε δημιουργία ειδικού έκτακτου αποθεματικού. 

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                                

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                         

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 12/07/2018

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη  11/07/2018  πραγματοποίησα   πώληση  15.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 65.875 ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  Ανακοίνωση

  8η  Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Σύμφωνα με τους όρους του από 11 Ιουλίου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 11.04.2018 έως 11.07.2018 είναι η Τρίτη 10 Ιουλίου 2018. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

  H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

  Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 400 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €53.588,88889 ήτοι ποσό €133,97222 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,3% ετησίως (προ φόρων).

  Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 11 Ιουλίου  2018 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει ανάκληση εξουσιοδότησης για τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το Χειριστή τους ή δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 2310 929090.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ’εφαρμογή του άρθρου 16  του Κ.Ν 2190/1920  και  του Κανονισμού του ΧΑ όπως ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και των από 30.06.2016 , 01.09.2016 και 31.01.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της , την 30.06.2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  αγοράς ιδίων μετοχών της.

   Κατά το χρονικό διάστημα  01.07.2016 έως 30.06.2018 η MLS Πληροφορική Α.Ε

  απέκτησε 407.632  ίδιες μετοχές με  μέση τιμή κτήσης 4.05  ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 1.651.129  ευρώ και προέβη σε πώληση 82.982 ιδίων μετοχών με μέση τιμή πώλησης 4,20 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 348.524 ευρώ.

   Η εταιρία  την 30.06.2018 διαθέτει πλέον 324.650 ίδιες μετοχές.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Προς       MLS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε                               

   

  ΘΕΜΑ :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005

                                                                                          

                                           

                                                                                           Θεσσαλονίκη 14/06/2018

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Τετάρτη  13/06/2018  πραγματοποίησα   αγορά  1.100 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 4.734,47 ευρώ.

   

                                                                                        Με  εκτίμηση

   

                                                                                  Ιωάννης  Καματάκης

  Δείτε περισσότερα »