1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

  Η  MLS Πληροφορική  Α.Ε σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 και την από 10.12.2018 γνωστοποίηση που έλαβε ,  γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 07.12.2018 το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, του κ.  Ιωάννη Καματάκη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,  κατήλθε σε 49,17% ήτοι 6.105.691 μετοχές έναντι ποσοστού  52,87% ήτοι 6.565.082 μετοχές που κατείχε την 27.09.2013 (ημερομηνία τελευταίας γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

  Ο υπόχρεος την προηγούμενη της συναλλαγής ημέρα 06.12.2018  κατείχε ποσοστό 52,07% ήτοι 6.465.891 μετοχές της MLS Πληροφορική Α.Ε.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Πέμπτη  06.12.2018 σε αγορά  1.450  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,7610 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.903,50 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.450 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τετάρτη  05.12.2018 σε αγορά  1.800  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,7813 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.606,40 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.800 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη τη Δευτέρα  03.12.2018 σε αγορά  2.150  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,8124 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.346,74 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 2.150 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη  04.12.2018 σε αγορά  1.500  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,8117 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.217,55 ευρώ.

                                                                                                   

        Οι ως άνω 1.500 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »