1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η εταιρεία με την επωνυμία «MLS Πληροφορική Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο “MLS” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

   α) Η Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte παραλήφθηκε σήμερα, 23/10/2020, το συμφωνηθέν τίμημα έχει καταβληθεί πλήρως και η Τελική Έκθεση Ελέγχου έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

   β) Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου.  Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

   γ) Σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20.10.2020, έχει συγκαλέσει και καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

  1. Εκλογή    τακτικών  και  αναπληρωματικών Ορκωτών  Ελεγκτών για  τον  έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμό της αμοιβής    αυτών.
  2. Ανακοίνωση  εκλογής  μελών  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  σε  αντικατάσταση παραιτημένων  και  επικύρωση  από  την  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  των εκλεγέντων προσώπων –  Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

  Η σχετική Πρόσκληση έχει αναρτηθεί όπως προβλέπεται.

   δ) Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να δημοσιοποιήσει και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 6.11.2020.

   ε) Παρότι η επιθυμία της Εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν συντομότερα επαναφορά των μετοχών της σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, εκτιμούμε ότι δεν είναι εφικτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 13.11.2020. Πάραυτα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται και των υποδείξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου η Εταιρεία προσπαθεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανέλθουν οι μετοχές σε καθεστώς διαπραγμάτευσης το συντομότερο δυνατόν.

  Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΛΣ01

  Η MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη βάσει των όρων του ΚΟΔ απαρτία προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση της εκδότριας εταιρείας για την αλλαγή της περιόδου καταβολής των τόκων.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ01

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει ότι χθες 19.10.2020 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01. Η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό 20,25% , με συνέπεια τη μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 ήτοι 66,67% των ομολογιούχων που απαιτείται για λήψη αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01, κατά τα οριζόμενα στην αρχική πρόσκληση, την ερχόμενη Παρασκευή 23.10.2020 και ώρα 9:00 π.μ. στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα , Τ.Κ 104 47 (τηλ. 210 3480000).

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ01 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με τον όρο 17.3 του από 14.04.2016 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού

  Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 4.990.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ.

  Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια, ιδίως αναφορικά με τους όρους 13.1.4 σε συνδυασμό με 13.2 (διαβεβαιώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 14.1.1 (δέσμευση/υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία) και 14.1.2 (δέσμευση/υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) του Προγράμματος. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων).
  2. Τροποποίηση της παρ. 9.1 του όρου 9 «Περίοδοι Καταβολής Κουπονιού - Καταβολή Κουπονιού» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με τη διάρκεια κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
  3. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.1 για τη μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερή καταβολή κουπονιού περιόδου με έναρξη την 13η Ιουλίου 2020 και λήξη την 12η Οκτωβρίου 2020 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία). Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 2 τροποποίησης.
  4. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.

  Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας, περί της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας, της μη καταβολής κουπονιού περιόδου  με έναρξη την 13η Ιουλίου 2020 και λήξη την 12η Οκτωβρίου 2020 και της αιτούμενης από την Εκδότρια τροποποίησης του όρου 9.1 του Προγράμματος.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47.

  Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης της 19.10.2020, ήτοι κατά την έναρξη της 15.10.2020 άλλως λήξη της 14.10.2020 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Έμη Κουμουντουρέα, τηλ. 2106478900, email: [email protected], το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 16.10.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 17.7 του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού εγγράφου https://www.mlsinnovation.com/media/wysiwyg/CorporateBond/MLS_Pliroforiako_Eggrafo _2016.pdf.pdf .

  Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

  Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δια αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

  H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

  Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης στον Εκπρόσωπο.

  Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση

  Ημερομηνία

  Γεγονός

  12.10.2020

  Δημοσίευση Πρόσκλησης

  13.10.2020 έως

  16.10.2020

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας

  Ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του Ομολογιούχου

  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

  14.10.2020

  Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

  19.10.2020

  Συνέλευση Ομολογιούχων 

  23.10.2020

  Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

  Αθήνα, 12.10.2020.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

   1) Αναφορικά με το από 7.10.2020 αίτημα της MLS Πληροφορική ΑΕ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ΜΛΣ01 έκδοσης 14.04.2016 ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες αρχής γενομένης από το επόμενο της 12.10.2020, η Εταιρία διαψεύδει δημοσιεύματα ότι το αίτημα της απορρίφθηκε και ανακοινώνει ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Εκπρόσωπο και σύμφωνα με τους Όρους του εν λόγω Ομολογιακού, θα συγκληθεί Συνέλευση Ομολογιούχων στις 19/10/2020 σύμφωνα με σχετική Πρόσκληση η οποία θα ακολουθήσει, προκειμένου να συζητηθεί το προαναφερθέν αίτημα της και να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού.

   2) Αναφορικά με το από 7.10.2020 αίτημα της MLS Πληροφορική ΑΕ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ΜΛΣ03 έκδοσης 18.06.2019, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για τροποποίηση των περιόδων πληρωμής των κουπονιών από 3 σε 6 μήνες αρχής γενομένης από το επόμενο, η Εταιρία διαψεύδει δημοσιεύματα ότι το αίτημα της απορρίφθηκε και ανακοινώνει ότι, όπως ενημερώθηκε από τον Εκπρόσωπο και σύμφωνα με τους Όρους του εν λόγω Ομολογιακού, θα συγκληθεί Συνέλευση Ομολογιούχων σε ημερομηνία η οποία ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί και θα ανακοινωθεί με σχετική Πρόσκληση, προκειμένου να συζητηθεί το προαναφερθέν αίτημά της και να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού.

   3) Σχετικά με το πόρισμα του Ειδικού Ελέγχου που ανατέθηκε στην εταιρία Deloitte Business Solutions AE και σε συνέχεια με τα ήδη ανακοινωθέντα, η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

  3.1) Στις 18.9.2020 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και παρουσιάστηκε από την Deloitte στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σχέδιο του εν λόγω πορίσματος μέσω τηλεδιάσκεψης,  το οποίο, αναφορικά με τα άυλα κατέληγε στα εξής : α) τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας στις 31.12.2018 ήταν ΕΥΡΩ 25,383 εκ. μειωμένα κατά ΕΥΡΩ 91χιλ. λόγω κεφαλαιοποιήσεων σε σχέση με τα δημοσιευμένα.  Σε αυτά εφαρμόστηκε επιπρόσθετη απόσβεση κατά ΕΥΡΩ 4,598 εκ. και απομείωση αξίας ΕΥΡΩ 3,552 εκ. λόγω μειωμένων πωλήσεων κατά το 2019 και α’ εξάμηνο 2020.  Η τελική προσαρμοσμένη αναπόσβεστη αξία των άυλων της 31.12.2018 διαμορφώνεται έτσι σύμφωνα με την Deloitte σε ΕΥΡΩ 17,243 εκ. 

  3.2) Το Τελικό Σχέδιο Έκθεσης του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου απεστάλη από την Deloitte στην Εταιρία στις 6.10.2020 και ακολούθως, στις 8.10.2020 και ύστερα από έγκριση του ΔΣ, η Εταιρία το απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

   4) Ενόψει της αναμενόμενης παράδοσης από την Deloitte της Τελικής Έκθεσης προς την Εταιρία και τους Ορκωτούς της Ελεγκτές (PKF) προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος των οικονομικών  αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 1.1.-31.12.2019 η Εταιρία ανακοινώνει ότι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 προσδιορίζεται σε  περίπου 4 εβδομάδες από την παράδοση της Τελικής Έκθεσης του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει ο Ορκωτός Ελεγκτής. 

   5) Αναφορικά με την δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.6.2020 η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

  5.1) Η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει ήδη όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να ετοιμαστούν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και να είναι έτοιμες προς έλεγχο από τον Ορκωτό Ελεγκτή, ώστε στη συνέχεια να δημοσιευτούν.

  5.2) Καθώς ο Ορκωτός Ελεγκτής της κάθε χρήσης εκλέγεται αποκλειστικά και μόνο από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να περιμένει την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 και να εκλέξει έτσι Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2010 ο οποίος στη συνέχεια θα ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του 1ου Εξαμήνου 2020 προκειμένου αυτές να δημοσιευτούν. 

  5.3) Η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί ύστερα από 20 ημέρες από την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019 σύμφωνα και με τα υπό (4) παραπάνω.

  5.4) Επομένως η Εταιρία εκτιμά ότι θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις 1ου Εξαμήνου 2020 περίπου 4 εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 και την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2020.

   6) Η Εταιρία ανακοινώνει πως αναφορικά με τα υπό (4) και (5) παραπάνω, σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συζητήσεις τόσο με τους ορκωτούς ελεγκτές όσο και με τους νομικούς της συμβούλους διερευνώντας τρόπους επίσπευσης των παραπάνω διαδικασιών προκειμένου να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 και 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό πάντα στα πλαίσια του επιτρεπτού σύμφωνα με τη νομοθεσία.

   7) Η Εταιρία περαιτέρω ανακοινώνει ότι ανταποκρίθηκε σε κάθε υπόδειξη ή αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θέτοντας το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει στη διάθεση ελέγχου, υποβάλλοντας πολυσέλιδα απαντητικά υπομνήματα και τέλος προσλαμβάνοντας Εταιρία της ομάδας διεθνών ελεγκτικών «Big 4» προκειμένου να διασφαλίσει την διαφάνεια και αμεροληψία τόσο του ελέγχου των άυλων στοιχείων της όσο και του Business Plan τεκμηρίωσης της βιωσιμότητάς της, την παράδοση του οποίου αναμένει.

   8) Τέλος, η Εταιρία επισημαίνει ότι η οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19 συμπίεσαν τα οικονομικά της μεγέθη πρωτίστως και λόγω της συνεργασίας της με τον τομέα του λιανικού εμπορίου.  Η επελθούσα μείωση του κύκλου εργασιών της σε συνδυασμό με την μεταβολή των όρων συνεργασίας και πληρωμών από ορισμένους εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους επέφερε αντίστοιχη επίπτωση στις ταμειακές ροές με αποτέλεσμα την υποχρεωτική εκ μέρους της χρονική μετάθεση μέρους των υποχρεώσεών της.

  Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016.

  Δείτε περισσότερα »