1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ2 26.05.2021

  Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Πρακτικό της Συνέλευσης των Ομολογιούχων του Ομολόγου ΜΛΣ02 που διεχήχθη εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε

  Πρακτικό Συνέλευσης

  Δείτε περισσότερα »
 2. Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ.

  Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του ν.4443/2016, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. 5/204/2000 κανονιστικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι την 22-04-2021 πράγματι ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η έγκριση αυτών, λόγω της κατάστασης που πλήττει την χώρα μας, διενεργήθηκε μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης. Εντούτοις, με δεδομένο ότι αφενός στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ενώ είχαν συμφωνήσει με τις αποφάσεις αυτού διά της υπογραφής των πρακτικών, δημιούργησαν στην Εταιρεία ζητήματα, τα οποία ετέθησαν υπόψιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αφετέρου έπρεπε να υπογραφούν από όλα τα μέλη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και αλλού, δεν προέβημεν το χρονικό διάστημα αυτό σε σχετική ανακοίνωση, διότι δεν κατέστη εφικτό, λόγω της πανδημίας να λάβουμε τις υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  
  Στις 7-5-2021 οι Οικονομικές καταστάσεις εστάλησαν στον Ορκωτό Ελεγκτή. Αναμένουμε από τον Ορκωτό Ελεγκτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη συνέχεια θα προβούμε άμεσα στη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2019.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ02


  Η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως ευρώ 7.000.000 εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (το «ΚΟΔ»), ανακοινώνει ότι στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 18 Μάϊου 2021, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη βάσει των όρων του ΚΟΔ απαρτία. Συνεπώς, η Συνέλευση δεν προχώρησε σε εργασίες και αναβλήθηκε για την ορισθείσα επαναληπτική αυτής, ήτοι για την 26η Μάϊου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Πρόσκληση.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ

  Θέμα: Οι με αρ. πρωτ. 1468/26.04.2021 και 1509/28.04.2021 επιστολές σας.
  Κύριοι,
  1. Αναφορικά με το δημοσίευμα του έντυπου τύπου στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή για το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, είναι γνωστό ότι η προδικασία σε κάθε ποινική έρευνα διεξάγεται σε πλαίσιο μυστικότητας κατ’ άρθρο 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και επομένως δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση που να αφορά σε ποινική έρευνα εις βάρος στελεχών μας. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω εμβάσματα ύψους 2.450.000€ που κατατέθηκαν σε λογαριασμό της MLS στην Εθνική Τράπεζα αφορούν τη μερική κάλυψη του Ομολόγου της εταιρίας ΜΛΣ02 από επενδυτή ομολογιούχο ο οποίος απέκτησε 2.450 Ομολογίες ύψους 2.450.000€. Επομένως πρόκειται για εντελώς αβάσιμη κατηγορία.
  2. Η αναφορά του εντύπου σε αστικής φύσεως διένεξη της Εταιρείας δεν κρίνεται σκόπιμο να σχολιαστεί από την Εταιρεία, διότι αποτελεί διάδοση των θέσεων των αντιδίκων μας, χωρίς να αναφερθούν καν οι δικοί μας ισχυρισμοί. Ως εκ τούτου το εν λόγω δημοσίευμα δεν αποτελεί ενημέρωση προς το κοινό, αλλά απλή διασπορά ισχυρισμών που δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα και ως εκ τούτου δύναται να οδηγήσει σε παραπλάνηση τρίτων. Σε κάθε περίπτωση σήμερα Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 δεν υφίσταται προσωρινή διαταγή απαγόρευσης μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τόσο της εταιρίας MLS όσο και του προέδρου της Ιωάννη Καματάκη.
  3. Δεν υπάρχει νεότερη εξέλιξη σχετικά με το στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους των δανείων, καθώς και με τους εκπροσώπους αυτών, σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με τον χρόνο πραγματοποίησης των συνελεύσεων ομολογιούχων των ομολογιακών δανείων. Δεν έχει γίνει καμία νομική ενέργεια και δεν έχει ληφθεί καμία δικαστική απόφαση από τους ομολογιούχους κατά της Εταιρείας ή κατά των μετόχων της. Για όλα δε μέχρι στιγμής τα γεγονότα που αφορούν στα ανωτέρω θέματα η Εταιρεία έχει προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ανακοινώσεις.
  4. Αναφορικά με το χρόνο δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρίας για την χρήση του 2019, καθώς και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2020 - 30.06.2020, η Εταιρεία μας έχει απαντήσεις σε σχετικές επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εποπτεία της τήρησης των διατάξεων του ν. 3556/2007. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του 2019 θα δημοσιευτούν εντός του τρέχοντος μήνα. Για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2020 θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
  5. Δεν έχει περιέλθει κανένα απολύτως επιπρόσθετο γεγονός σε γνώση μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας.
  Για την MLS Πληροφορική
  Γεώργιος Βακάρος, CEO

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ02 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

  ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

   

  Σύμφωνα με τον όρο 11.10 του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου από 11.08.2017 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το Πρόγραμμα») ύψους έως 7.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 18/5/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, (σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2020, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 6 του Ν. 4548/2020) για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

   

  1. Ενημέρωση από την Εκδότρια για τον διενεργούμενο έλεγχο από την Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας  για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης των ICAP Credit Rating της Εκδότριας,
  2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο και την πληρωμή του/ων τοκομεριδίου/ων του,
  3. Τροποποίηση του όρου 1 «ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ» αναφορικά με την «Περίοδο Εκτοκισμού» του ως άνω Προγράμματος και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας,
  4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 10.2 (α) για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή τόκων (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 3 τροποποίηση ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2 (β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2 (η) (γεγονός καταγγελίας για τη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε),
  5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, την εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος,
  6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα ως άνω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 26/5/2021 και ώρα 14:00  ομοίως από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

  Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

  Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 18/5/2021 και ώρα 14:00 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 26/5/2021 και ώρα 14:00 δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου), ήτοι την 13/5/2021, αναφορικά τόσο με την αρχική όσο και με την τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, απαιτείται η προσκόμιση ονομαστικής βεβαίωσης δέσμευσης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ., που εκδίδεται από το Χειριστή (για Ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή), κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο Ομολογιούχο σχετικής αιτήσεως δέσμευσης των Ομολογιών του για την άσκηση του οικείου δικαιώματός του, και η οποία περιέχει τον αριθμό των δεσμευμένων Ομολογιών, τη διάρκεια της δέσμευσης και τα στοιχεία αναγνώρισης της μερίδας των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. μέχρι την 14/5/2021 και ώρα 12:00

  Κάθε ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

  ΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

   

  Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε δικαιούχος ομολογιούχος στη Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr

   

  H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

   

  Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του ομολογιούχου ή του αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

   

  Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των ομολογιούχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8 Απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων»  -ο ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

  Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι ομολογιούχοι δανειστές, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις ομολογίες του ΚΟΔ ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις ομολογίες του ΚΟΔ, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

   

   

  Οι ομολογιούχοι δανειστές μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Σταυρούλα Γεωργοπούλου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και τηλέφωνο 210 68 79 400, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των ομολογιούχων θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους ομολογιούχους δανειστές και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210 33 66 120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

  Οι ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

  Έτσι οι ομολογιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

  (α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των ομολογιούχων,

  (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης,

  ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

  (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, και

  (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

   

   

   

  ΙΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

  Για τη συμμετοχή των ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των ομολογιούχων της 18/5/2021 ώρα 14:00 ή την τυχόν επαναληπτική της συνεδρίαση, στις 26/5/2021 ώρα 14:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2ης) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της 14/5/2021. Για τη συμμετοχή του ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο κατωτέρω αναφερόμενο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, δημιουργείται από τον Εκπρόσωπο λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα o οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ομολογιούχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

  Ο Εκπρόσωπος  διαθέτει σχετικά έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση της 18/5/2021 ώρα 14:00 καθώς και στην επαναληπτική Συνέλευση της  26/5/2021 ώρα 14:00.

  Το υπογεγραμμένο «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου» καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του ομολογιούχου μέσω του Εντύπου «Ανάκλησης Διορισμού», πρέπει να αποσταλεί στον Εκπρόσωπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]euroxx.gr ή μέσω fax στο 210 68 79 401. Ο Εκπρόσωπος πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2ης) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της 14/5/2021

  Ο ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού ή ανάκλησης αντιπροσώπου, ανάλογα την περίπτωση, και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: 210 68 79 400.

  Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων :

   

  Ημερομηνία

  Γεγονός

  7/5/2021

  Δημοσίευση Πρόσκλησης

  10/5/2021 έως 14/5/2021

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχου
  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων  έως 14/5/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

  13/5/2021

  Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

  18/5/2021 ώρα 14:00

  Συνέλευση Ομολογιούχων

  26/5/2021 ώρα 14:00

  Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

    

  Αθήνα, 7/5/2021

  Δείτε περισσότερα »