1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  7η  Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Σύμφωνα με τους όρους του από 11 Ιουλίου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 7η Περίοδο Εκτοκισμού από 11.01.2018 έως 11.04.2018 είναι η Τρίτη 10 Απριλίου 2018. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Τρίτη 10 Απριλίου 2018.

  H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 7ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Πέμπτη 05 Απριλίου 2018.

   

  Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 400 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €53.000,000 ήτοι ποσό €132,50000 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,3% ετησίως (προ φόρων).

  Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 11 Απριλίου  2018 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει ανάκληση εξουσιοδότησης για τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το Χειριστή τους ή δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 2310 929090.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε κατ ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 15.03.2018 απόφασης του ΔΣ της εταιρίας καθώς και της από 15.03.2018 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 16.03.2018 προέβη σε πώληση 95.000 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0,765% του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή πώλησης 4,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 399.000 ευρώ. Οι ως άνω μετοχές είχαν αγοραστεί σε εκτέλεση των από 30.06.2014 και 30.06.2016 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με μέση τιμή κτήσης 4,0078 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 380.741 ευρώ. Η εταιρία διαθέτει πλέον 324.650 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 2,614% του μετοχικού της κεφαλαίου.
  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Προς MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν 3340/2005 Θεσσαλονίκη 19/03/2018 Αξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 16/03/2018 πραγματοποίησα πώληση 34.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 146.200 ευρώ. Με εκτίμηση Ιωάννης Καματάκης
  Δείτε περισσότερα »
 4. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 15.03.2018 απόφασης του Δ. Σ της εταιρίας γνωστοποιεί ότι α. Αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της β. Προτίθεται να προβεί σε πώληση 95.000 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0.765% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 4.20€ .Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 16.03.2018 έως 20.03.2018
  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την  Πέμπτη  15.03.2018 σε αγορά  3.650  ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης  4,3307 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  15.807,05 ευρώ.

        Οι ως άνω 3.650 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  Δείτε περισσότερα »