1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  Ανακοίνωση

  16η  Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Σύμφωνα με τους όρους του από 11 Ιουλίου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 16η Περίοδο Εκτοκισμού από 13.04.2020 έως 13.07.2020 είναι η Παρασκευή 10 Ioυλίου  2020. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

  H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 16ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Πέμπτη  9  Ιουλίου 2020.

  Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 400 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €53.000 ήτοι ποσό €132,50000 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,3% ετησίως (προ φόρων).

  Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα  13 Ιουλίου 2020 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 2310 929090.

  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ’εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας  και  του Κανονισμού του ΧΑ όπως ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, την 29.06.2020 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  αγοράς ιδίων μετοχών της.

  Κατά το χρονικό διάστημα  30.06.2018 έως 29.06.2020 η MLS Πληροφορική Α.Ε απέκτησε 84.800  ίδιες μετοχές με  μέση τιμή κτήσης 4.4518 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 377.516  ευρώ και προέβη σε πώληση 91.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή πώλησης 5,20 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 476.320 ευρώ.

  Η εταιρία  την 30.06.2020 διαθέτει πλέον 317.850 ίδιες μετοχές.

  Δείτε περισσότερα »
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.

  Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2020, το Δ.Σ ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Δημητρίου Κατραβά από τον Νάρκισο Γεωργιάδη που  αναλαμβάνει χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου. 

  Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ωε εξής:

  1)      Νάρκισο Γεωργιάδη  ως Διευθύνων Σύμβουλο 

  2)      Ιωάννη Καματάκη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ

  3)      Παρασκευή Ζαχαριάδου , ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

  4)      Δημήτριο Κωνσταντούλα , μέλος.

  Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής από την εκλογή του, ήτοι ως τις 12-4-2024 που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

  Εκτελεστικά μέλη: Νάρκισος Γεωργιάδης, Ιωάννης Καματάκης .

  Μη εκτελεστικά μέλη: Παρασκευή Ζαχαριάδου, Δημήτριος Κωνσταντούλας.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Η εταιρία MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Ιουνίου 2020 ανακοίνωσης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία  “Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων“ το έργο Ειδικού Ελέγχου, προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.
  Η διάρκεια του ελέγχου εκτιμάται σε 4 εβδομάδες, με συνέπεια η εταιρία να μην δύναται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (30 Ιουνίου 2020).
  Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης των παραπάνω εργασιών, για τα αποτελέσματα αυτών καθώς και για τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2019.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, σε συνέχεια της από 22 Μαΐου 2020 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3371/2005 και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του νόμου 4514/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  Στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, θα προχωρήσει σε εξέταση επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.

  Επίσης η εταιρία, σε συνέχεια αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι επίκειται άμεσα η ανάθεση έργου Ειδικού Ελέγχου σε ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους, ο οποίος έλεγχος μεταξύ άλλων θα αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

  Τέλος η εταιρία προχωρά στην επικαιροποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

  Η εταιρία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης των παραπάνω καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.

  Δείτε περισσότερα »