1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ

  Ενημερώνουμε ότι, μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας, έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα παράταση της συνεργασίας μαζί του αφορούσε στην ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2020 και εφεξής και την αντικατάσταση του Οικονομικού Διευθυντή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
  Δείτε περισσότερα »
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΛΣ01

  Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 14ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.

  Η Συνέλευση των Ομολογιούχων μετά από διαλογική συζήτηση ανέθεσε κατά πλειοψηφία τη νομική εκπροσώπηση των Ομολογιούχων στον κ. Νικόλαο Σακκά, δικηγόρο Αθηνών. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ανωτέρω και επιβεβαιώσει την ως άνω εντολή.

  Δείτε περισσότερα »
 3. Ανακοίνωση για τον διορισμό της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

  Η MLS (στο εξής η «Εταιρεία») διόρισε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2021 την Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ (στο εξής  «Σύμβουλος») να ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλός της με σκοπό α) την οικονομική αναδιάρθρωση και β) την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

   Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γ. Βακάρος σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε προσλάβει την Whitetip, μια κορυφαία χρηματοοικονομική εταιρεία, ως χρηματοοικονομικό μας σύμβουλο. Η Whitetip θα αξιολογήσει και θα συμβουλεύει την MLS στις στρατηγικές της επιλογές της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση κεφαλαίου, την αναδιάρθρωση χρέους και χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση.

   Ο διορισμός της Whitetip εναρμονίζεται πλήρως με τη συνεχή δέσμευση της Εταιρείας να εφαρμόσει έναν επιχειρησιακό και οικονομικό εξορθολογισμό της για την παροχή καλύτερων αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενα μέρη και πιστωτές στο μέλλον.»

   Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016.

  Δείτε περισσότερα »
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΛΣ01

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΜΛΣ01)

  ΤΗΣ

  MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 9ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Ομολογιούχοι συνέρχονται, σύμφωνα με την από 02.07.2021 σχετική Πρόσκληση, σε επαναληπτική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία τους και έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση.

  Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επαναληπτική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου-Record Date), ήτοι κατά την έναρξη της 05.07.2021 άλλως λήξη της 02.07.2021, χωρίς την προσκόμιση από αυτούς σχετικής βεβαίωσης ιδιότητας ομολογιούχου.

  Σε περίπτωση έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας για λήψη αποφάσεων, θα συζητηθεί το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.

  Δείτε περισσότερα »
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ01 ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ

  MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  Σύμφωνα με τον όρο 17.3 του από 14.04.2016 Προγράμματος Έκδοσης Κοινών Εταιρικών Ομολόγων («το Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 4.990.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

  Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση (σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 6 του Ν. 4548/2018) για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

   

  1. Ενημέρωση από την Εκδότρια αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, τη δημοσίευση των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επομένων της ως άνω χρήσεων καθώς και του από 13.05.2020 Δελτίου τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας.
  2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο και την πληρωμή των κουπονιών/τοκομεριδίων του.
  3. Τροποποίηση της παρ. 9.1 του όρου 9 «Περίοδοι Καταβολής Κουπονιού - Καταβολή Κουπονιού» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με τη διάρκεια κάθε περιόδου καταβολής κουπονιού. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
  4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 15.1.1 για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα και ολοσχερή καταβολή κουπονιών/τόκων (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) ή/και σύμφωνα με τον όρο 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων).
  5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.
  6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.
  7. Τροποποίηση της παρ. 7.2 «Παράταση» του όρου 7 «Διάρκεια - Αποπληρωμή -  Παράταση» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με την παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής της ονομαστικής αξίας των εταιρικών ομολόγων. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.

   

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα ως άνω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 ομοίως από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

   

  Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

  Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 9ης Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 14ης Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου-Record Date), ήτοι κατά την έναρξη της 05.07.2021 άλλως λήξη της 02.07.2021, αναφορικά τόσο με την αρχική όσο και με την τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, απαιτείται η προσκόμιση από τους Ομολογιούχους το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι έως την 06.07.2021, βεβαίωσης ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σύμφωνα με τον όρο 17.7 του Προγράμματος του ΚΟΔ.

   Κάθε εταιρικό ομόλογο παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

   

  ΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

  Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε δικαιούχος Ομολογιούχος στη Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr

  H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

  Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Ομολογιούχου ή του αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του Ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

  Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εκδότρια από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των ομολογιούχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8 Απόφαση του Δ.Σ. της η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

  Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι ομολογιούχοι δανειστές, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις ομολογίες του ΚΟΔ ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις ομολογίες του ΚΟΔ, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

  Οι ομολογιούχοι δανειστές μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν πληροφορίες και ερωτήσεις στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Έμη Κουμουντουρέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και τηλέφωνο 2106478900, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους ομολογιούχους δανειστές και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 2103366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

  Οι Oμολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

  Έτσι οι Oμολογιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

  (α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,

  (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης,

  ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

  (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, και

  (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

   

  ΙΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

  Για τη συμμετοχή των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 9ης Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 ή την τυχόν επαναληπτική της συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 06.07.2021. Για τη συμμετοχή του Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο κατωτέρω αναφερόμενο Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου, δημιουργείται από τον Εκπρόσωπο λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα o οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Ομολογιούχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

  Ο Εκπρόσωπος  διαθέτει σχετικά έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2021 ώρα 11:00 καθώς και στην επαναληπτική Συνέλευση της  14ης Ιουλίου 2021 ώρα 14:00.

  Το υπογεγραμμένο «Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου» καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του Ομολογιούχου, πρέπει να αποσταλεί στον Εκπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@beta.gr. Ο Εκπρόσωπος πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 06.07.2021.

  Ο ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού ή ανάκλησης αντιπροσώπου, ανάλογα την περίπτωση, και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: 2106478900.

  Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων :

  Ημερομηνία

  Γεγονός

  02.07.2021

  Δημοσίευση Πρόσκλησης

  02.07.2021 έως 06.07.2021

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας Ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχου
  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων 

  05.07.2021 (έναρξη)

  Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

  09.07.2021 ώρα 11:00

  Συνέλευση Ομολογιούχων

  14.07.2021 ώρα 14:00

  Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

   

   

  Αθήνα, 02.07.2021

  Δείτε περισσότερα »