1. Υπηρεσία MLS Get&Deliver

  Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή συσκευής από το χώρο του πελάτη, τη μεταφορά στο κεντρικό Service της Εταιρείας και την επιστροφή και παράδοσή της πίσω στον πελάτη, χωρίς κόστος, στο χώρο που εκείνος επιθυμεί.

  Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της MLS σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς κόστος για τον πελάτη, και αφορά όλες τις συσκευές MLS, πλην των τηλεοράσεων.

  Από την Υπηρεσία MLS Get&Deliver εξαιρούνται μόνο οι συσκευές για τις οποίες ισχύει επιπλέον κάλυψη του πωλητή για χρονικό διάστημα ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

  Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα του πελάτη εκτός του ελέγχου – επισκευής της συσκευής, απαιτείται να ακολουθείται η έως σήμερα διαδικασία και ο πελάτης να απευθύνεται στο κατάστημα από όπου προμηθεύτηκε τη συσκευή.

  Η Υπηρεσία αφορά τόσο τις εντός όσο και τις εκτός εγγύησης επισκευές. Προκειμένου να προσδιορίζεται η ισχύς ή όχι της εγγύησης, ο πελάτης απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της απόδειξης ή τιμολογίου πώλησης της συσκευής. Η επισκευή θεωρείται ότι δεν καλύπτεται από εγγύηση όταν έχει παρέλθει η χρονική ισχύς της ή εφόσον το ελάττωμα αποδίδεται σε κακή χρήση.

  Για τις εκτός εγγύησης επισκευές ισχύει ο τιμοκατάλογος επισκευών της MLS, ενώ απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή κόστους από τον πελάτη.

  Η χρήση της Υπηρεσίας MLS Get&Deliver γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

   α. Ο πελάτης επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MLS, μέσω email στη διεύθυνση [email protected], όπου περιγράφει συνοπτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

  β. Ακολουθεί τις οδηγίες του εκπροσώπου της εταιρείας, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας μέσω ρυθμίσεων ή επαναφοράς (reset) της συσκευής.

  γ. Εφόσον απαιτείται η μεταφορά της συσκευής στο Service, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δίνει οδηγίες για αποστολή της συσκευής μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας Courier, με χρέωση της MLS.

  δ. Για τις εκτός εγγύησης περιπτώσεις ο πελάτης ενημερώνεται για το εκτιμώμενο κόστος της επισκευής, το οποίο απαιτείται να δηλώσει ότι αποδέχεται. Εάν στην πορεία της επισκευής διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος, ο πελάτης θα ενημερωθεί εκ νέου από την εταιρεία, προκειμένου να αποδεχθεί ή όχι το τελικό κόστος.

  ε. Ο πελάτης απαιτείται να δώσει τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και τη διεύθυνση παραλαβής – επιστροφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπροσώπου της MLS.

  στ. Μετά την παραλαβή της συσκευής στο Service της MLS, o πελάτης ενημερώνεται με email για τον Αριθμό Μητρώου (RMA) της υπόθεσής του, προκειμένου να μπορεί ο ίδιος να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά την πορεία της επισκευής, μέσα από το service.mls.gr.

  ζ. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη (μη αποδοχή του κόστους επισκευής), επιβάλλεται εύλογο κόστος διαχείρισης ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ.

  η. Η πληρωμή του κόστους επισκευής εκτός εγγύησης ή του κόστους διαχείρισης γίνεται με τη μέθοδο της αντικαταβολής, κατά την επιστροφή της συσκευής στον πελάτη.

   

  Σημειώνεται ότι η επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MLS είναι προαπαιτούμενο για τη δωρεάν χρήση της υπηρεσίας, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη αποστολή της συσκευής, εάν η όποια δυσλειτουργία αφορά σε ρυθμίσεις και μπορεί να αντιμετωπισθεί με απομακρυσμένες οδηγίες. Για το λόγο αυτό, η MLS δεν θα παραλαμβάνει συσκευές που έχουν αποσταλεί στην MLS με χρέωση παραλήπτη, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εύλογο κόστος διαχείρισης δεκαπέντε (15) ευρώ στην περίπτωση που η συσκευή προσέρχεται επαναλαμβανόμενα για τον ίδιο λόγο στο Service, χωρίς να επιβεβαιώνεται η δυσλειτουργία που επικαλείται ο πελάτης.

  Πέραν των ανωτέρω, για τη χρήση της υπηρεσίας ισχύουν οι κάτωθι όροι:

  α. Η αποστολή της συσκευής θα πρέπει να γίνει από τον πελάτη εντός 45 ημερών από την επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, η MLS διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει τη συσκευή.

  β. Ο πελάτης οφείλει να επιμεληθεί της συσκευασίας της συσκευής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνιστάται η χρήση της αρχικής συσκευασίας της συσκευής, εάν υπάρχει, σε συνδυασμό με κάποιο αφρώδες υλικό. Η MLS δεν ευθύνεται για φθορές που ενδέχεται να υποστεί η συσκευή κατά τη μεταφορά της προς την εταιρεία.

  γ. Η κατάσταση της συσκευής, όπως περιγράφηκε από τον πελάτη, θα επαληθεύεται από την MLS κατά την παραλαβή της στο Service της εταιρείας. Εφόσον διαπιστωθούν διαφορές, θα θεωρείται ότι η συσκευή βρισκόταν στην κατάσταση αυτή πριν την αποστολή της από τον πελάτη.

  δ. Εντός της συσκευασίας θα πρέπει να τοποθετείται ο φορτιστής της συσκευής και η απόδειξη (ή τιμολόγιο) αγοράς, προκειμένου να στοιχειοθετείται η ισχύς της εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής. Η MLS, ανάλογα και με τη φύση του προβλήματος, επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί το καθεστώς εγγύησης της συσκευής, εάν δεν προσκομίζεται κάτι από τα δύο.

  ε. Ο πελάτης θα πρέπει ο ίδιος να μεριμνήσει για τη διατήρηση δεδομένων (φωτογραφιών, επαφών κα) που βρίσκονται εντός της συσκευής και ενδέχεται να χαθούν κατά τη διαδικασία του service.

  στ. Η MLS θα επεξεργάζεται τα, αναγκαία για την υπηρεσία και τη διαδικασία της επισκευής, προσωπικά δεδομένα που δίνει ο πελάτης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κα), τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών.

  ζ. Ειδικά όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το νέο κανονισμό GPDR, για οποιαδήποτε διαχείριση της συσκευής είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συναίνεση του πελάτη. Κατόπιν αυτού, απαιτείται η εκτύπωση της «Φόρμας Συναίνεσης» από το site της MLS, υπογραφή της και αποστολή εντός της συσκευασίας, ή εναλλακτικά η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Συναίνεσης, όπου απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του Κωδικού Αποστολής που δίνεται από τον εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης Πελατών στο πεδίο RMA (https://www.mlsinnovation.com/gr/formes/). Αποστολή συσκευής χωρίς παροχή συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα προκαλέσει αναγκαστική επιστροφή της συσκευής χωρίς κανένα έλεγχο – επισκευή και επιβάρυνση κόστους διαχείρισης 15 Ευρώ.

  Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MLS ([email protected]).

  * Η MLS διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την υπηρεσία ή να τροποποιήσει τους όρους της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

  ** Τελευταία ενημέρωση: 15/7/2021

  Δείτε περισσότερα »
 2. Γενικές συμβουλές

  Α. Η συσκευή μου Κόλλησε ή Κολλάει και είναι αργή

  Όλες οι συσκευές Android κατά καιρούς μπορεί να «κολλήσουν», να ανταποκρίνονται πιο αργά ή, έστω, να παρουσιάζουν κάποια περίεργη δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

  -        Η Μνήμη RAM είναι γεμάτη

  -        Έχει γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος

  -        Υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ εφαρμογών

  -        Έχουν επιλεγεί, κατά λάθος, ρυθμίσεις που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες της συσκευής.

  Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα δοκιμάζουμε κατά σειρά τις ακόλουθες επιλογές, σύμφωνα και με τις δυνατότητες που έχουμε, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος:

  -        Κάνουμε επανεκκίνηση της συσκευής.

  -        Ελέγχουμε αν οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι οι πραγματικά επιθυμητές.

  -        Απενεργοποιούμε εφαρμογές που δεν χρειαζόμαστε ή υποπτευόμαστε ότι μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα (συνήθως είναι τα διάφορα AntiVirus).

  -        Κάνουμε Επαναφορά στις εργοστασιακές Ρυθμίσεις, από το Μενού «Ρυθμίσεις – Αντ.Ασφ. και Επ/φορά». Προσοχή, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να διαγραφούν όλα τα αρχεία που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, όπως πχ φωτογραφίες, επαφές ή ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να προηγείται αντίγραφο όλων των αρχείων του χρήστη σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

  -        Κάνουμε «Factory Reset», σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Και πάλι, συνιστάται η προηγούμενη αποθήκευση σε εξωτερικό μέσο  όλων των πολύτιμων αρχείων του χρήστη (φωτογραφίες, επαφές κα), τα οποία θα διαγραφούν από την εσωτερική μνήμη.

  Στην περίπτωση που το επίπεδο εξοικείωσης του χρήστη δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες, συνιστάται να απευθύνεται στο κατάστημα αγοράς ή στο επίσημο service της MLS.

  Δείτε περισσότερα »
 3. Εξυπηρέτηση Service

  Δείτε περισσότερα »
 4. Αρχεία συσκευών

  Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της συσκευής σας, αν τα έχετε διαγράψει από τους παρακάτω συνδέσμους, Για την εγκατάσταση των αρχείων ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

  Οι συσκευές με έκδοση Αndroid 5.1 (Marshmallow) και νεότερη, επαναφέρουν τα αρχεία τους μέσα από την εφαρμογή mls update ή my MLS αντίστοιχα.

  Δείτε περισσότερα »
 5. Αναβάθμιση συσκευών

  Μπορείτε να αναβαθμίσετε τη συσκευή σας βρίσκοντας το κατάλληλο αρχείο παρακάτω:

  Οδηγίες για την αναβάθμιση μπορείτε να βρείτε εδώ

  Οδηγίες για την αναβάθμιση σε λειτουργικό σύστημα MacOS και Linux μπορείτε να βρείτε εδώ

  Destinator 7
  Όνομα μοντέλου Αρχείο χαρτών Πληροφορίες
  3855 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3855A 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800BT 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800A 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810BT 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  5000ΒΤ 4810_5000_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  5900 4800_5900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860 (ΟΧΙ PRO) 3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860BT (ΟΧΙ PRO) 3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3505 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3850 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3900 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3900BT 3505_3850_3855_3900_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810 4810_5000_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4400 4400GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4400BT 4400GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4305BT 4305GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PDA (Windows Mobile) Οδηγίες PDA Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025

  Destinator 8
  Όνομα μοντέλου Αρχείο χαρτών Πληροφορίες
  3855C 3855C_4800C_5900C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  5900C/PRO5900 3855C_4800C_5900C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4800C 3855C_4800C_5900C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860PRO PRO_3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860A PRO/SN:386GR PRO_3860_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PRO 4810 BT PRO_4810_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PRO 4810 PRO_4810_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  PRO 4810A PRO_4810_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43A TD_43A50A_GRE Μπορεί να γίνει αναβάθμιση ΜΟΝΟ εφόσον οι συσκευές έχουν νωρίτερα αναβαθμιστεί σε MLS Destinator Talk&Drive Pro (προφέρουν τα ονόματα των δρόμων). Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της MLS. Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  Talk&Drive 50A TD_43A50A_GRE  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  Talk&Drive 35SL TD35SL_GRE  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  43SL (Pro) TD4350SL_GRE_DestPRO  Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9.  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  50SL (Pro) TD4350SL_GRE_DestPRO  Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9.  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 400NOTD (Χωρίς Talk&Drive) LiveTraffic400_noTD_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 400TD (Με Talk&Drive) TDLiveTraffic400 Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  TalkDrive 400 (Χωρίς Live) TalkDrive400_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 500 LiveTraffic500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  LiveTraffic 500A LiveTraffic500A_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017

  Destinator 9
  Όνομα μοντέλου Αρχείο χαρτών Πληροφορίες
  Talk&Drive 43SL (NAVSTRIP ) TD4350SL_GRE_DestNAVSTRIP  ( Συσκευές με χάρτες Τουρκίας ) Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9. Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  Talk&Drive 50SL (NAVSTRIP ) TD4350SL_GRE_DestNAVSTRIP  ( Συσκευές με χάρτες Τουρκίας ) Για σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή ακολουθούνται οι οδηγίες σύνδεσης σαν destinator 9.  Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2013 v.5017
  3860C 3860A3860C_PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  3860A_PRO / SN: 38CEU 3860A3860C_PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810C (OXI TMC) 4810C_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  4810C TMC 4810CTMC_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Pro43 43_50PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Pro50 43_50PRO_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 4300 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 5000 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43SLA 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 50SLA 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43SLAB 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 50SLB 4350SLA_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 510 TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 510S TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive W500 TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive W500S TD510W500_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 510m TD510mW500m_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive W500m TD510mW500m_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 433 TD433_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025
  Talk&Drive 43TSm 4350TSm_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TSm 4350TSm_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 43TSs 4350TSs_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TSs 4350TSs_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 43TS 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 43TSP 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TS 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Talk&Drive 50TSP 4350TS_GRE Αναβάθμιση χάρτη Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες 2017 v.5025 Προσοχή! Μετά την αναβάθμιση δε θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Talk&POI
  Δείτε περισσότερα »
Σελίδα