Με σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών ολοκλήρωσε τα α΄εξάμηνο του 2009 η MLS Πληροφορική ΑΕ, η οποία κόντρα στην οικονομική κρίση ενίσχυσε περαιτέρω την αναπτυξιακή της δυναμική. Αναλυτικά, κατά το α΄εξάμηνο του 2009 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70,28% και διαμορφώθηκαν σε 1,243 εκατ. ευρώ από 0,73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Ο κύκλος εργασιών της MLS παρουσίασε άνοδο 37,38% και ανήλθε σε 7,014 εκατ. ευρώ έναντι 5,105 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άνοδο 40,19% και έφθασαν σε 2,626 εκατ. ευρώ από 1,873 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1014 ευρώ.

Η καθαρή θέση της MLS ανέρχεται σε 13,914 εκατ. ευρώ. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.6.2009 αυξήθηκαν κατά 159,84% και διαμορφώθηκαν σε 2,621 εκατ. ευρώ από 1,008 εκατ. ευρώ στις 30.6.2008.

 

Μετά από μια ιδιαίτερα καλή χρονιά(2008), οπότε η MLS διπλασίασε τα κέρδη της(+101,4%) και παρουσίασε άνοδο του τζίρου της κατά 76%, η εταιρία συνεχίζει να κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της.  Καταλύτες της αναπτυξιακής πορείας που διανύει η MLS, αποτελούν η περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στην πλοήγηση και στο εκπαιδευτικό λογισμικό, η είσοδός της στην κινητή τηλεφωνία, η υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει σε τεχνολογίες αιχμής, το ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει ότι και την τρέχουσα χρήση(2009) θα καταγράψει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σημειώνοντας νέο ρεκόρ κερδών και τζίρου. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η εταιρία θα προχωρήσει στην κυκλοφορία νέων καινοτόμων προϊόντων, που θα ενισχύσουν τις προοπτικές της.