Νέα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας κατέκτησε το εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης η εταιρία MLS Πληροφορική με όπλο της την καινοτομία . Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 1/1/2009-30/9/2009 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της MLS παρουσίασαν αύξηση κατά 77% και ανήλθαν σε 2,011 εκατ.ευρώ από 1,133 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008 ξεπερνώντας ήδη κατά πολύ τα κέρδη μετά από φόρους για το σύνολο της περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών της MLS για το εννιάμηνο κατέγραψε άνοδο κατά 35% και ανήλθε σε 10,698 εκατ.ευρώ έναντι 7,906 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2008. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν σε 4,209 εκατ.ευρώ από 2,937 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

 

Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώνεται σε 14.622.368 ευρώ. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.9.2009 υπερτριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε  3.358.304 ευρώ από 724.206 ευρώ στις 30.9.2008.

 

Κινητήριες δυνάμεις για τη συνέχιση της έντονης αναπτυξιακής πορείας της εταιρίας αποτελούν η ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά πλοήγησης, η είσοδος στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, η υψηλή τεχνογνωσία της MLS σε τεχνολογίες αιχμής, η ηγετική θέση στο εκπαιδευτικό λογισμικό, οι σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, το ισχυρό δίκτυο διανομής, ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

 

Επιμένοντας στην καινοτομία, η οποία αναδεικνύεται ισχυρό αντίδοτο απέναντι στην κρίση, η MLS ετοιμάζει νέα πρωτοποριακά προϊόντα και τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την καθημερινή μας ζωή.