Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

 1. 1.       Όροι και προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την MLS συσκευή σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Αν χρησιμοποιείτε κάποια MLS συσκευή, υποδεικνύετε ότι αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Αν κάνατε πρόσφατα κάποια αγορά MLS προϊόντος και δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Άδειας, μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή σας σε ένα MLS Store ή σε κάποιον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων MLS και να ζητήσετε να σας επιστραφούν τα χρήματά σας, με προϋπόθεση να έχετε τηρήσει επακριβώς τους όρους της πολιτικής επιστροφών της MLS.

 1. Σημαντική σημείωση

Η παρούσα άδειας χρήσης αποτελεί την Άδεια χρήσης λογισμικού τελικού χρήση (στο εξής αναφερόμενη ως «Άδεια») ανάμεσα σε σας (ιδιώτη, εταιρία ή άλλη οντότητα) και την MLS Innovation Inc. (στο εξής αναφερόμενη  ως «MLS») σε σχέση με τη χρήση του εν λόγω λογισμικού (δείτε κεφάλαιο 3.Α της παρούσας Άδειας. Προτείνουμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα Άδεια πριν χρησιμοποιήσετε την MLS συσκευή σας. Η χρήση μιας συσκευής MLS καθώς και η λήψη ενημέρωσης Λογισμικού (software update) αποτελεί αποδοχή των όρων που περιέχονται στην παρούσα Άδεια. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, μη χρησιμοποιήσετε την MLS συσκευή και μην προβείτε σε λήψη ενημέρωσης Λογισμικού. Αν δεν αποδέχεστε την παρούσα Άδεια, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης χρήσης των δεδομένων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 8, ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευής σας σε ένα MLS Store ή σε ένα κατάστημα εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή προϊόντων της MLS από όπου την αγοράσατε, για να σας επιστραφούν τα χρήματα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους όρους τη πολιτικής επιστροφών της MLS. Οι όροι της πολιτικής επιστροφών συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας/περιοχής αγοράς. Το λογισμικό που διέπεται από την παρούσα Άδεια δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.Β. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε αντίγραφο της παρούσας Άδειας ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο της MLS (www.mls.gr) για μελλοντική χρήση.

 1. 3.       Γενικοί όροι

Α. Ως λογισμικό, για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, ορίζονται:

(1) τα στοιχεία λογισμικού που σας παραχωρήθηκαν μαζί με μια συσκευή MLS, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κωδίκων, άλλου ενσωματωμένου λογισμικού,  εγγράφων, διεπαφών, περιεχομένου, γραμματοσειρών και όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της MLS ή δικαιοπαρόχου της

(2) οι ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις στα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) παραπάνω.

Από την έννοια του Λογισμικού εξαιρούνται τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα όπως αυτά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.Β

Β. Στις ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις των MLS ενδέχεται να περιέχουν λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων με άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα («Λογισμικό ανοιχτού κώδικα»). Το λογισμικό αυτό αναγνωρίζεται ως τέτοιο μέσω των ανάλογων πληροφοριών της σχετικής άδειας που περιέχεται στη συσκευή. Η σχετική άδεια υποδεικνύει ότι για το συγκεκριμένο λογισμικό ισχύει η Άδεια Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό ισχύει η Άδεια Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Η παρούσα Άδεια δεν αλλάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Άδεια Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Αν προκύψουν διενέξεις ανάμεσα στους όρους της παρούσας Άδειας και της Άδειας Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα, θα υπερισχύουν οι όροι της Άδειας Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Γ. Η παρούσα Άδεια, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ισχύει ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο είναι αποθηκευμένο το Λογισμικό, είτε αυτό είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, σε άλλο μέσο, ή στον ιστότοπο της MLS από όπου μπορεί να μεαφορτωθεί.

 

 1. 4.       Άδεια χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη

Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό (όπως αυτό ορίζεται το κεφάλαιο 3.1.) σε μια μεμονωμένη συσκευή MLS με περιορισμένο και μη αποκλειστικό τρόπο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Το Λογισμικό δε μπορεί πωληθεί, να μεταφερθεί ή να χρησιμοποιηθεί για άλλους εμπορικούς σκοπούς.

 

 1. 5.       Περιορισμός χρήσης

Α. Δε μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις τεχνολογίες ή την πνευματική ιδιοκτησία της MLS για ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, πώληση ή χορήγηση άδειας σε συσκευές ή εξαρτήματα τρίτων που σχετίζονται με συσκευές της MLS, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της MLS.

Β. Μπορείτε για λόγους αρχειοθέτησης να δημιουργήστε αντίγραφο του Λογισμικού στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή ή σε άλλο αποθηκευτικό μέσο. Δεν επιτρέπετε να διανέμετε ή αν διαθέσετε το Λογισμικό μέσω δικτύων ώστε να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο σε πολλαπλές συσκευές.

Γ. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, πώληση, δανεισμός, εκμίσθωση, η παραχώρηση ή διανομή μέρους ή του συνόλου του Λογισμικού προς τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της MLS. Μπορείτε παρόλα αυτά, να πραγματοποιήσετε μια φορά οριστική μεταφορά ολόκληρης της Άδειας του Λογισμικού σε τρίτο πρόσωπο μαζί με την κυριότητα της MLS συσκευής σας υπό τους παρακάτω όρους:

(1) Η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την MLS συσκευή και το σύνολο του λογισμικού της MLS

(2)  Δεν διατηρείτε αντίγραφο του Λογισμικού στο σύνολό του ή μέρος του

(3) Το τρίτο πρόσωπο που λαμβάνει τη συσκευή και το λογισμικό έχει διαβάσει και έχει αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας.

 

Δ. Εκτός και αν αναφέρεται αλλού ρητά, αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, να κάνετε αποσυμπίληση, να αναδιαμορφώσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του Λογισμικού ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να το αντιγράψει.

Ε. Απαιτείται η εξουσιοδότηση από τους σχετικούς δικαιούχους σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές για τη χρήση του Λογισμικού για αποθήκευση ή αντιγραφή. Το λογισμικό της MLS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μέσων εφόσον τα μέσα αυτά δεν περιορίζονται από πνευματικά δικαιώματα, είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων τους ή έχετε εξουσιοδότηση ή σας επιτρέπεται να αναπαράγετε νόμιμα τα μέσα αυτά.

ΣΤ. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο σύμφωνα με όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις χώρες ή περιοχές στις οποίες διαμένετε ή χρησιμοποιείτε το Λογισμικό.

 

 1. 6.        Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η MLS και οι δικαιοπάροχοί της είναι κάτοχοι και διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τίτλους για το Λογισμικό. Διατηρούν δε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τα οποία δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητά από την παρούσα Άδεια.

 

 1. 7.       Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της MLS Innovation Inc., «Δήλωση Προστασίας» στο εξής, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει η MLS καθώς κα τους τρόπους με τους οποίους τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από την MLS. Για τη χρήση του Λογισμικού στη συσκευή σας, η MLS θα συλλέγει δεδομένα από τη συσκευή σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τη Δήλωση Προστασίας στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.mlsinnovation.com/gr/blog/post/politiki-asfaleias/

 

 1. 8.       Συγκατάθεση χρήσης δεδομένων

Α. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τη συσκευή σας μπορούν να επεξεργαστούν και να μεταφερθούν στην MLS και τους δικαιοπαρόχους της σε χώρες εκτός από τη χώρα κατοικίας. Αυτό σημάνει ότι τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν ή να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά και από περιοχές εκτός της χώρας που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της MLS. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να έχουν διαφορετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων ή να μη διαθέτουν καμία σχετική νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η MLS θα εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει παρόμοιο ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας  των δεδομένων που απαιτείται από όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Β. Η MLS διατηρεί τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα άδεια και στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο εκτενέστερη χρονική περίοδος διατήρησης. Αν και η MLS έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα τεχνικά και οργανωτικά, για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή δημοσιοποίησης των δεδομένων σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι κανένα μέτρο προστασίας δεν είναι απόλυτα ασφαλές.

Γ. Η παρούσα συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ. Σε περίπτωση απόσυρσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 10 και διέπουν τη λήξη  της παρούσας άδειας.

 

 1. 9.       Εφαρμογές MLS, εφαρμογές τρίτων και ενημερώσεις

Α. Αν και η MLS δεν έχει υποχρέωση να σας παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, μπορεί να σας παρέχει ενημερώσεις λογισμικού. Όλες οι ενημερώσεις που παρέχονται από την MLS ως συμπληρωματικό λογισμικό ή ως αντικατάσταση διέπονται από την παρούσα Άδεια, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική άδεια τελικού χρήστη η οποία συνοδεύει την ενημέρωση και η οποία υπερισχύει της παρούσας Άδειας. Αν αποφασίσετε να μην κάνετε λήψη μιας ενημέρωσης που διαθέτει η MLS, κατανοείτε ότι μπορεί να προκαλέσετε αστάθεια ή δυσχρηστία στο Λογισμικό ή να το εκθέσετε σε σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας.

Β. Ορισμένες από τις λειτουργίες του Λογισμικού μπορεί να περιορίζονται με βάση την έκδοση. Η ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Ορισμένα από τα προϊόντα του Λογισμικού διαθέτουν τη λειτουργία της αυτόματης ενημέρωσης. Η αυτόματη ενημέρωση του Λογισμικού της MLS πραγματοποιείται μόνο μέσω σύνδεσης WiFi, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση από την οθόνη ρυθμίσεων του Λογισμικού. Αποδεχόμενοι την παρούσα Άδεια, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωση για το Λογισμικό της MLS.

Γ. Εάν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε εφαρμογές τρίτων ή επισκέπτεστε τους ιστότοπους και τη διαφήμιση ενός τρίτου, ισχύουν οι όροι και η πολιτική τρίτων. Θα αναλάβετε όλους τους κινδύνους και τη νομική ευθύνη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτου μέρους.

 1. Λήξη και συνεχιζόμενη ισχύς.

Α. Η παρούσα Άδεια ισχύει από την πρώτη ημερομηνία εγκατάστασης του Λογισμικού. Μπορείτε να τερματίσετε την ισχύ της παρούσας άδειας ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας, καταστρέφοντας και επιστρέφοντας με δική σας δαπάνη το Λογισμικό, όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και όλα τα συναφή υλικά που σας έχει παρέχει η MLS. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας, η MLS ή οι δικαιοπάροχοί της μπορούν να τερματίσουν την ισχύ της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μετά τον τερματισμό της ισχύος, ΠΡΕΠΕΙ να διακόψετε άμεσα τη χρήση του Λογισμικού και να διαγράψετε όλο το Λογισμικό και τα σχετικά υλικά που έχουν ήδη αντιγραφεί ή εγκατασταθεί στην MLS συσκευή σας.

 

Β. Τα κεφάλαια 8,11, 12, 13, 14, 16 της παρούσας Άδειας παραμένουν σε ισχύ και μετά τη λήξη της.

 

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Α. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΥΤΕ Η MLS, ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Η ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ Η ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η MLS Η ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Η ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ Η ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ.

Β. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η MLS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η MLS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΑ  ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MLS ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΑΘΗ,  ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MLS Η ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η ΣΟΒΑΡΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ,  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ Η ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

 

 1. 12.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α. Η MLS ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΚΗ Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ.

Β. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MLS, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Η ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MLS Η ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ Η ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η ΤΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Γ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MLS ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ MLS) ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ MLS ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

 

 1. 13.    Τεχνική υποστήριξη

H MLS δεν έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για το Λογισμικό βάσει της παρούσας άδειας.

 

 1. 14.    Έλεγχοι εξαγωγών

Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις εξαγωγές στην χώρα αγοράς του λογισμικού. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό.

 

 1. 15.    Αλληλογραφία

Όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία γίνονται γραπτώς μέσω συστημένης επιστολής ή αποστέλλονται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή έναντι απόδειξης.

 

 1. 16.    Διακανονισμός διαφορών και διέπον δίκαιο

Η επικύρωση, ερμηνεία, τροποποίηση, εφαρμογή και ο διακανονισμός διαφορών της παρούσας άδειας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές σχετικά με τους όρους της παρούσας άδειας, θα ήταν προτιμότερο να διευθετηθούν εκτός δικαστηρίων. Ως τελευταία λύση, η διαφορά θα παραπέμπεται στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.