Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή  23.12.2016 σε αγορά  1.920 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 4,0290 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.735,59 ευρώ.

 

      Οι ως άνω 1.920 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.