Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ’εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 03.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 29.12.2009 σε αγορά 2.000  ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,11 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.221 ευρώ.

 

      Οι ως άνω 2.000  μετοχές αγοράστηκαν μέσω της MERIT  Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.