Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 29.06.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 27.12.2012 σε αγορά 2.400 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 2,6897 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.455,30 ευρώ.

 

      Οι ως άνω 2.400 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.