Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 23.12.2014 σε αγορά 650 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 4,1108 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.672 ευρώ.

 

      Οι ως άνω 650  μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.