Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 29.12.2014 σε αγορά 1.146 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 4,0011 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.585,24 ευρώ.

 

      Οι ως άνω 1.146  μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.