Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «M.L.S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α., με την από 03/12/2015 απόφαση της ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2015