ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΜΛΣ01)

ΤΗΣ

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 9ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Ομολογιούχοι συνέρχονται, σύμφωνα με την από 02.07.2021 σχετική Πρόσκληση, σε επαναληπτική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία τους και έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επαναληπτική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου-Record Date), ήτοι κατά την έναρξη της 05.07.2021 άλλως λήξη της 02.07.2021, χωρίς την προσκόμιση από αυτούς σχετικής βεβαίωσης ιδιότητας ομολογιούχου.

Σε περίπτωση έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας για λήψη αποφάσεων, θα συζητηθεί το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.