Λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης, από το από 14.04.2016 Πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 4.990.000 (ΜΛΣ01), απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 14ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ.: 3, 4, 5 και 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το υπ’ αριθμ.: 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ορισμού νομικού συμβούλου, προκειμένου να αναληφθούν οι προσήκουσες νομικές ενέργειες.

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων μετά από διαλογική συζήτηση ανέθεσε κατά πλειοψηφία τη νομική εκπροσώπηση των Ομολογιούχων στον κ. Νικόλαο Σακκά, δικηγόρο Αθηνών. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ανωτέρω και επιβεβαιώσει την ως άνω εντολή.