Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει ότι η σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01 πραγματοποιήθηκε καθώς διέθετε την απαιτούμενη απαρτία αφού ήταν εξ αναβολής.

Ωστόσο δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής (2/3 των ομολογιούχων), που απαιτούνταν για τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής ύπαρξης λόγων καταγγελίας του εν λόγω ομολόγου.

 

Ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση για την καταγγελία του.