Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια του από 31.08.2020 δημοσιεύματος της εφημερίδας «Δημοκρατία» με τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο MLS και Καματάκης», η Εταιρεία ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, βάσει των Ν. 3340/2005 και 4443/2016, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. 5/204/2000 κανονιστικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το ανωτέρω δημοσίευμα είναι ανακριβές, καθόσον το αίτημα της κυπριακής Εταιρείας με την επωνυμία «Leftwich Limited» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για έκδοση προσωρινής διαταγής, απερρίφθη κατά το μέρος που αυτό στρέφεται σε βάρος της Εταιρείας MLS. Τα ασφαλιστικά μέτρα επί της ως άνω αιτήσεως πρόκειται να συζητηθούν την 8 Δεκεμβρίου 2020.