Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι μετά την απόρριψη της αίτησης για προσωρινή διαταγή που είχε κατατεθεί κατά της εταιρίας και κατά συγκεκριμένων προσώπων,   από 5 μεμονωμένους ομολογιούχους, απορρίφθηκε σήμερα και η αίτηση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων.