Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 869.190 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ (από 0,30 ευρώ σε 0,37 ευρώ) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της MLS Πληροφορική ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας(17ης Νοεμβρίου 79) στην Πυλαία  Θεσσαλονίκης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004.

 

Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 2,65 εκατ.ευρώ αφορά στην κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 2.000 τμ σε ιδιόκτητο οικόπεδο 1.410 τμ στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας και των πολυμέσων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κορυφαίου συστήματος πλοήγησης της ελληνικής αγοράς, MLS Destinator.

 

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης θα συνεχιστούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε συνέχεια των επιδόσεων του εννεαμήνου του 2009, διάστημα κατά το οποίο τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 77% φθάνοντας τα 2,011 εκατ.ευρώ και ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο κατά 35% και ανήλθε σε 10,698 εκατ.ευρώ. Πάγια δέσμευση της διοίκησης της εταιρίας απέναντι στους μετόχους της είναι η δημιουργία υπεραξίας και η διαρκής βελτίωση των αποδόσεων ανά μετοχή. Προς την κατεύθυνση αυτή, το ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους για τη χρήση του 2009 σχεδιάζεται να είναι αυξημένο σε σχέση με το συνολικό ποσό ύψους 620.850 ευρώ, που διανεμήθηκε την προηγούμενη χρήση.

 

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ακόμη την εκλογή του κ.Στέργιου Τριανταφυλλίδη ως ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση της κας Ελισσάβετ Σύκου, που παραιτήθηκε. Επίσης, η γενική συνέλευση όρισε την Επιτροπή Ελέγχου του Ν.3693/2008.