Η εταιρεία με την επωνυμία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ της εταιρείας  αποφάσισε στις 18/10/2019  την αγορά ιδίων ομολόγων που εκδόθηκαν δυνάμει των από 11/07/2016, 31/08/2017 και 25/07/2019  Κοινών Ομολογιακών Δανείων και διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 και έως του ποσού 1.670.000 ευρώ  με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της. Κατόπιν της αγοράς, η εταιρεία θα προβεί άμεσα στην ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών.