Στις 31/12/2008 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2002 της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας  τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το παραπάνω μέρισμα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 929090 κ.Καραγιάννη Γεώργιο).