Η MLS Πληροφορική ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της από τη MERIT Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕY, σύμφωνα με σχετική απόφαση της 8.10.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ. Με τη σύναψη της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης, διάρκειας ενός έτους η MLS στοχεύει στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και της ρευστότητας της μετοχής, διευκολύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή ιδιωτών, θεσμικών επενδυτών και μεγάλων χαρτοφυλακίων. Εξάλλου, στο πλαίσιο της πολιτικής, που ακολουθεί η εταιρία για τη διασφάλιση της ορθής χρηματιστηριακής συμπεριφοράς και την αύξηση της αξιοπιστίας της μετοχής της έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη MERIT ΑΧΕΠΕΥ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διοργάνωση παρουσιάσεων της MLS σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και τη διενέργεια αναλύσεων.

Παρά τη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, η MLS συνεχίζει να διαγράφει μια έντονα αναπτυξιακή πορεία, η οποία στηρίζεται στην υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει σε τεχνολογίες αιχμής, στην ηγετική θέση της στην πλοήγηση και στην έναρξη εισαγωγής του εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία. «Η διοίκηση της εταιρίας έμεινε πιστή στις παραδοσιακές επιχειρηματικές αξίες και τη φιλοσοφία της υγιούς οργανικής ανάπτυξης με ίδια κεφάλαια. Η εταιρία ακολουθεί την απλή, επιχειρηματική λογική, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη και τα κέρδη έρχονται από τις επενδύσεις σε καινοτόμα προϊόντα και από την πραγματική αγορά, σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS, κ.Ιωάννης Καματάκης. Έτσι, η εταιρία όχι μόνο μένει ανεπηρέαστη από την παγκόσμια κρίση, αλλά για την τρέχουσα χρήση προσβλέπει και σε ρεκόρ κερδοφορίας και τζίρου σε συνέχεια της εντυπωσιακής αύξησης των μεγεθών της κατά το α΄εξάμηνο του 2008, οπότε ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 70% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν άνοδο 80%.

Ισχυρά πλεονεκτήματα της εταιρίας εκτός από τους υψηλούς δείκτες ανάπτυξης αποτελούν ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, , οι υψηλοί δείκτες ρευστότητας και η ικανοποιητική μερισματική απόδοση. Σημειώνεται ότι η καθαρή θέση της MLS διαμορφώνεται σε 12.417.232 ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.6.2008 ανήλθαν σε 1.008.693 ευρώ.