Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2020, το Δ.Σ ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Δημητρίου Κατραβά από τον Νάρκισο Γεωργιάδη που  αναλαμβάνει χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ωε εξής:

1)      Νάρκισο Γεωργιάδη  ως Διευθύνων Σύμβουλο 

2)      Ιωάννη Καματάκη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ

3)      Παρασκευή Ζαχαριάδου , ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

4)      Δημήτριο Κωνσταντούλα , μέλος.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής από την εκλογή του, ήτοι ως τις 12-4-2024 που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη: Νάρκισος Γεωργιάδης, Ιωάννης Καματάκης .

Μη εκτελεστικά μέλη: Παρασκευή Ζαχαριάδου, Δημήτριος Κωνσταντούλας.