Η  MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 και την από 13.12.2011 γνωστοποίηση που έλαβε ,  γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 13.12.2011 το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, του κ. Καματάκη Ιωάννη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,  κατήλθε σε 63,12% ήτοι 7.838.146 μετοχές έναντι ποσοστού   66,49% ήτοι 7.963.448 μετοχές που κατείχε την 22.01.2007 (ημερομηνία τελευταίας γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Ο υπόχρεος την προηγούμενη της συναλλαγής ημέρα 12.12.2011 κατείχε ποσοστό 64,10% ήτοι 7.960.146 μετοχές της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε.