Η  MLS Πληροφορική  Α.Ε σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 και την από 10.12.2018 γνωστοποίηση που έλαβε ,  γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 07.12.2018 το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, του κ.  Ιωάννη Καματάκη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,  κατήλθε σε 49,17% ήτοι 6.105.691 μετοχές έναντι ποσοστού  52,87% ήτοι 6.565.082 μετοχές που κατείχε την 27.09.2013 (ημερομηνία τελευταίας γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Ο υπόχρεος την προηγούμενη της συναλλαγής ημέρα 06.12.2018  κατείχε ποσοστό 52,07% ήτοι 6.465.891 μετοχές της MLS Πληροφορική Α.Ε.