Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2006

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ MLS

H MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. σε συνέχεια του Εντύπου Παροχής Πληροφοριών που έθεσε υπόψη του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1. ε του Ν 3401/2005 στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-6-2006 του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του προσωπικού της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 12-7-2206 με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-9488 ,πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που διατέθηκαν και των οποίων θα ζητήσει την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ως εξής:

1. Από το σύνολο των 30 στελεχών της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενους, στους οποίους απευθύνθηκε η προσφορά, σε έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση των Οριστικών Δικαιωμάτων τους προέβησαν 20 στελέχη της εταιρίας.

2. Η προσφορά αφορούσε 209.500 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 € , διατέθηκαν δε τελικά 191.500 μετοχές

3. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών είναι 0,50 € ανά μετοχή.

4. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ολοκληρώθηκε στις 30-11-2006, ανήλθε σε 57.450 € και πιστοποιήθηκε με την από 4-12-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 3.650.400 € και διαιρείται σε 12.168.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η καθεμία.

6. Η Εταιρία θα προβεί στις προσήκουσες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι: Ιωάννης Καματάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο Παναγιώτης Χριστοδουλίδης, Γενικός Διευθυντής. Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17 η Νοέμβρη 79, τηλ. 2310929090

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17 η Νοέμβρη 79, τηλ. 2310929090, στον υπεύθυνο επενδυτικών σχέσεων κ. Γεώργιο Ταχταλίδη.