Με άνοδο του κύκλου εργασιών 14,7% ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2006 η εταιρία υψηλής τεχνολογίας MLS Πληροφορική ΑΕ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της MLS κατά το πρώτο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 3.123.478 ευρώ έναντι 2.723.387 ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη προ φόρων σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 1,05% και ανήλθαν σε 726.823 ευρώ από 719.203 ευρώ το 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων( EBITDA ) διαμορφώθηκαν σε 1.970.149 ευρώ σε σχέση με 2.094.304 ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 5,9%., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 468.484 ευρώ έναντι 489.058 μειωμένα κατά 4,2% λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Σε ενοποιημένο επίπεδο δεν παρουσιάζονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την μητρική. Πιο αναλυτικά, το πρώτο εννεάμηνο του 2006 ο κύκλος εργασιών της MLS ανήλθε σε 3,123.478 ευρώ σε σχέση με 2.736.023 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 719.223 ευρώ έναντι 718.452 ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1.965.995 ευρώ από 2.093.749 ευρώ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 463.088 ευρώ σε σχέση με 488.547 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται η εταιρία Συσπείρωση Εταιρειών Πολυμέσων και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΑΕ, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι εταιρίες Κύκλωπας ΑΕ και EMS Ltd , οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στο εννεάμηνο του 2005, καθώς η MLS ρευστοποίησε τις συμμετοχές της στις εν λόγω εταιρίες.

Η MLS διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ στις 30.9.2006 η καθαρή της θέση ανήλθε σε 12.073.183 ευρώ από 11.889.724 ευρώ το 2005.

Τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της MLS για διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα καθαρά κέρδη για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, καθώς ήδη κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2006 η εταιρία έχει υπερκαλύψει τον κύκλο εργασιών του συνόλου της χρήσης του 2005. Εξάλλου, στο τελευταίο εορταστικό τρίμηνο του έτους η εταιρία αναμένει σημαντικές πωλήσεις.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006.