Με μικρή μείωση της κερδοφορίας έκλεισε το εννεάμηνο του 2010 η εταιρίαMLS Πληροφορική ΑΕ. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 01.01.2010-30.09.2010 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της MLS ανήλθαν (μετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς ύψους 175 χιλ.ευρώ) σε 1,74 εκατ.ευρώ από 2,01 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009 μειωμένα κατά 13,4%. Αν δε ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα ήταν μειωμένα κατά 4,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Ο κύκλος εργασιών της MLS για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 7,63 εκατ.ευρώ έναντι 10,69 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2009 παρουσιάζοντας μείωση 28,6%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,71 εκατ.ευρώ από 4,21 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 μειωμένα κατά 11,9%.

 

Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώνεται σε 16,68 εκατ.ευρώ έναντι 14,62 εκατ.ευρώ στις 30.09.2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,1%. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.09.2010 ανήλθαν σε 3,01 εκατ.ευρώ

 

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 η MLS διατήρησε και διεύρυνε το μερίδιο της σε επίπεδο τζίρου στην ελληνική αγορά πλοήγησης στο 56,7% έναντι 54,7% το εννεάμηνο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ερευνών Gfk. Παρά τη διατήρηση και μικρή αύξηση του μεριδίου, η πτωτική πορεία της αγοράς μετά τον Απρίλιο επηρέασε και τις πωλήσεις της MLS. Από την άλλη πλευρά, σημείωσαν άνοδο οι πωλήσεις αδειών πλοήγησης για κινητά τηλέφωνα(Android και Windows) ενώ ξεκίνησαν και οι πωλήσεις τουMLS Destinator για iPhone της Apple, πωλήσεις με μεγαλύτερο μεικτό κέρδος. Επιπλέον, η εταιρία μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα όπως επίσης και το κόστος των πρώτων υλών και το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η εταιρία ενίσχυσε τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν στην προετοιμασία για τη διεθνή ανάπτυξη, την πλατφόρμα της Apple για τοiPhone και τους πίνακες αφής MLSBoard.