Σύμφωνα με τον όρο 17.3 του από 14.04.2016 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού

Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 4.990.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ.

Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια, ιδίως αναφορικά με τους όρους 13.1.4 σε συνδυασμό με 13.2 (διαβεβαιώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 14.1.1 (δέσμευση/υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία) και 14.1.2 (δέσμευση/υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) του Προγράμματος. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων).
  2. Τροποποίηση της παρ. 9.1 του όρου 9 «Περίοδοι Καταβολής Κουπονιού - Καταβολή Κουπονιού» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με τη διάρκεια κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
  3. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.1 για τη μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερή καταβολή κουπονιού περιόδου με έναρξη την 13η Ιουλίου 2020 και λήξη την 12η Οκτωβρίου 2020 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία). Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 2 τροποποίησης.
  4. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.

Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας, περί της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας, της μη καταβολής κουπονιού περιόδου  με έναρξη την 13η Ιουλίου 2020 και λήξη την 12η Οκτωβρίου 2020 και της αιτούμενης από την Εκδότρια τροποποίησης του όρου 9.1 του Προγράμματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης της 19.10.2020, ήτοι κατά την έναρξη της 15.10.2020 άλλως λήξη της 14.10.2020 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Έμη Κουμουντουρέα, τηλ. 2106478900, email: [email protected], το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 16.10.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 17.7 του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού εγγράφου https://www.mlsinnovation.com/media/wysiwyg/CorporateBond/MLS_Pliroforiako_Eggrafo _2016.pdf.pdf .

Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δια αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης στον Εκπρόσωπο.

Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση

Ημερομηνία

Γεγονός

12.10.2020

Δημοσίευση Πρόσκλησης

13.10.2020 έως

16.10.2020

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας

Ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του Ομολογιούχου

  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

14.10.2020

Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

19.10.2020

Συνέλευση Ομολογιούχων 

23.10.2020

Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

Αθήνα, 12.10.2020.