Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2006

 

H MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-6-2006 του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του προσωπικού της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ ε. του Ν 2401/2005, πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:

Με το πρόγραμμα αυτό η εταιρία, σύμφωνα με την διάταξη της § 9 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, θα προσφέρει σε στελέχη της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενούς αυτής, δικαίωμα αγοράς νέων μετοχών της εταιρίας σε αξία όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω.

Το πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρίας, ελευθέρως ανακλητή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε και σκοπό έχει την δημιουργία κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας, δημιουργία συνδέσμου των προσώπων, στα οποία απευθύνεται, με την εταιρία και ανταμοιβή εξαιρετικών υπηρεσιών προς αυτήν.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τέσσερα έτη μέχρι και τη χρήση του 2009 και θα περιλάβει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενους στην εταιρία, που θα έχουν απασχοληθεί στην εταιρία ή θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημέρα έκδοσης του «πιστοποιητικό δικαιώματος αγοράς μετοχών». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να διαθέσει δικαιώματα σε εργαζό­με­νους ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού και θα διατεθούν σε μέλη του προσωπικού της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών ανέρχονται έως 250.000 δικαιωμάτων κάθε έτος ήτοι 2,09 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (11.976,500 μετοχές) με ανώτατο όριο για την τετραετία τα 1.000.000 δικαιώματα (μετοχές) ήτοι 8,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Η διάθεση των μετοχών στους δικαιούμενους θα γίνει σε τιμή 0.50 € ανά μετοχή.

Η διάθεση των μετοχών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμ­ματος και εφ΄ όσον ασκήσουν εγγράφως το δικαίωμά τους ( option ) για αγορά μετοχών αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους του Προγράμ­ματος και καταβάλουν επίσης εμπρόθεσμα στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας την αξία των μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμά τους.

Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του την κατανομή των δικαι­ω­μάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας και στα μέλη αυτού και θα εκδίδει στο όνομα κάθε δικαιούχου ένα «πιστοποιητικό δικαιώματος αγοράς μετοχών» στο οποίο θα ανα­φέ­­ρεται ο αριθμός των μετοχών και το έτος (ή τα έτη) ωρίμανσης του σχετικού δικαιώματος, το ποσό που πρέπει να κατατεθεί ανά μετοχή και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέ­πει να γίνει η κατάθεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εξουσιοδοτείται να προβαίνει κατά την κρίση του στην ακύρωση του παρόντος προγράμματος μερικά ή ολικά ή σε ανάλογη μείωσή του, εάν δεν επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι της εταιρείας.

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης θα γίνεται από τους δικαιούμενους (και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα εξακολουθούν κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος να είναι εργαζόμενοι της εταιρίας ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής) μέχρι και την 30 η Νοεμβρίου του έτους εντός του οποίου ωριμάζει το δικαίωμα, δηλαδή των ετών 2006, 2007 2008 και 2009 αντίστοιχα με ενυπόγραφη προσωπική επιστολή τους προς τη Διοίκηση της εταιρίας. Ταυτόχρονα κάθε δικαιούμενος θα καταθέτει στον άνω υποδειχθέντα ειδικό τραπεζικό λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές για τις οποίες άσκησε το δικαίωμά του και θα επισυνάπτει στην επιστολή του το παραστατικό της κατάθεσης. Το ως άνω δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο.

Η μη έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος ή η μερική άσκησή του συνεπάγεται απώλεια δικαιώματος ολικά ή μερικά για το συγκεκριμένο έτος, μη δικαιούμενου του στελέχους να μεταφέρει το δικαίωμά του στο επόμενο έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που θα λαμβάνεται τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους διάρκειας του προγράμματος θα λαμβάνει απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ίσης με το σύνολο των μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα το δικαίωμα προαί­ρε­σης και θα πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. Τέλος θα εκδίδει τις αντίστοιχες μετοχές για κάθε δικαιούμενο. Οι αυξήσεις αυτές του μετο­χι­κού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας και δεν εφαρμό­ζονται σε αυτές η διάταξη της § 5 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20.

Ο αριθμός των μετοχών που συνολικά θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος θα ανέλθει έως το 1.000.000, ήτοι έως 250.000 για κάθε έτος της τετραετούς διάρκειας του.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία προχωρήσει σε split της μετοχής της, ή/και σε αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της, τότε τα δικαιώματα ή/και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων αναπροσαρμόζονται αναλόγως.

Στα πλαίσια της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος για το έτος 2006, καλούνται οι δικαιούχοι του Προγράμματος από τις 16-10-2006 έως τις 30-11-2006 να δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν μέρει ή εν όλω τα δικαιώματά προαίρεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προσφορά απευθύνεται σε 30 στελέχη της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενους, και αφορά σε 209.500 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 € η καθεμία με τιμή διάθεσης 0.50 € η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2006 σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 9 του Κ.Ν. 2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει εξουσιοδοτηθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των ειδικότερων θεμάτων που τυχόν προκύψουν.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι: Ιωάννης Καματάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο Παναγιώτης Χριστοδουλίδης, Γενικός Διευθυντής. Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17 η Νοέμβρη 79, τηλ. 2310929090

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17 η Νοέμβρη 79, τηλ. 2310929090, στον υπεύθυνο επενδυτικών σχέσεων κ. Γεώργιο Ταχταλίδη.