Η συνεισφορά μας στην κοινωνία.

Στην MLS Innovation Inc. αναγνωρίζουμε ότι οι εταιρίες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς την κοινωνία.

H MLS Innovation Inc. έχει ενσωματώσει τις βασικές αρχές και αξίες της ΕΚΕ τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ουσιαστικά πολιτιστικές, μορφωτικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια εξέλιξης των υπηρεσιών παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς:

Στήριξη δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν και προάγουν τον πολιτισμό μέσω Πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών
Συνεισφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
Υποστήριξη κοινωνικά ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων
Ενίσχυση αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων
Εφαρμογή διαδικασιών Εταιρικής Περιβαλλοντικής ποιότητας και διαχείρισης
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ανθρώπων μας με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συντονισμό ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος


Ιδιαίτερη σημασία για εμάς, σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής μας διαδρομής, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Με σημαντικές ενέργειες και δράσεις σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, αφιερώνουμε κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό του χορηγικού μας προϋπολογισμού, στηρίζοντας προσπάθειες που προάγουν την Ιστορία, τις Τέχνες, τα ήθη και έθιμα και την πνευματική δημιουργία της Ελλάδας.