Έργο Δράσης Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ με το ακρωνύμιο "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ"

Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ή ολική απώλεια ακοής είναι σημαντικό και έχει επίσης σοβαρό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο (oι κωφοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 5.3% του παγκόσμιου πληθυσμού). Ως εκ τούτου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι απολύτως αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων που θα καταστήσουν αποτελεσματική την επικοινωνία των ατόμων αυτών με το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού. Η υπάρχουσα πρόταση περιλαμβάνειτηνυλοποίηση ενός συστήματος, με τη μορφή μιας εφαρμογής (application) για έξυπνα κινητά (smartphones) ή ταμπλέτες (tablets), που θα έχει ως στόχο την εύκολη, διαισθητική, αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία κωφών και ακουόντων συνομιλητών σε πραγματικό χρόνο.