Έργο Δράσης Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ με το ακρωνύμιο " MPU"

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και κατασκευή ενός αυτόνομου, μικρού, φορητού ρομποτικού ΣμηΕΑ (Σύστημα μη-Επανδρωμένου αεροχήματος) που θα αποτελείται από ένα ΜΕΑ (Μη-Επανδρωμένο Αερόχημα), υβριδικού τρόπου πτήσης, πολλαπλών ρόλων και ένα ΦΣΕ (Φορητός Σταθμός Εδάφους), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε αποστολές χαρτογράφησης, φωτογραμμετρίας, έρευνας/διάσωσης, φύλαξης/περιπολίας, γεωργίας ακριβείας. Οι στόχοι του έργου είναι:

• Το ΜΕΑ θα εκτελεί υβριδικού τύπου πτήση. Κατά την πτήση θα είναι σταθερής πτέρυγας αλλά η από/προσγείωση θα μπορεί να γίνει κατακόρυφα.

• Το ΜΕΑ θα αναπτυχθεί στη βάση ανοιχτού τύπου αρχιτεκτονικής παρέχοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλού τύπου εξοπλισμού, με ικανότητα να φέρει μικρού βάρους κάμερες και εξοπλισμό για βίντεο συνεχούς ροής.

• Το ΣμηΕΑ θα αποτελείται από ένα ελαφρύ ΜΕΑ και έναν ΦΣΕ, ο οποίος θα βασίζεται σε tablet που θα είναι το μέσο εκτέλεσης του λογισμικού διεπαφής χρήστη.

• Ο έλεγχος του ΣμηΕΑ θα βασίζεται σε μία δομημένη αρθρωτή αρχιτεκτονική η οποία θα περιλαμβάνει συστήματα ελέγχου πτήσης/πλοήγησης, συλλογής/επεξεργασίας δεδομένων και ρομποτικής όρασης.

• Το ΣμηΕΑ θα είναι συμβατό με το αρχές του υπό διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου της EASA.

• Το ΣμηΕΑ θα κάνει χρήση του Ευρωπαϊκού συστήματος GNSS GALILEO.

• Το ΣμηΕΑ θα σχεδιαστεί για να είναι εμπορικά ανταγωνιστικό προϊόν.

Σε επιχειρήσεις μικρής/μεσαίας κλίμακας, η διείσδυση των ΣμηΕΑ έχει αποδείξει τα οφέλη και τη μείωση κόστους σε αποστολές όπως αυτές των ογκομετρήσεων, χαρτογραφήσεων, γεωργίας ακριβείας κ.α. Σημαντική είναι ακόμα η συμβολή των ΣμηΕΑ σε αποστολές ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καταγραφής/ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για τον σχεδιασμό του θα εφαρμοστεί υπολογιστική και πειραματική μεθοδολογία βασισμένη στις τρεις φάσεις του αεροναυπηγικού σχεδιασμού. Το σύστημα ελέγχου πτήσης θα αποτελείται από τα επίπεδα εποπτικού ελέγχου πτήσης και ελέγχου πτήσης. Tο τελικό σύστημα εντοπισμού θέσης του ΜΕΑ και του ΦΣΕ θα είναι πλήρως συμβατό με τις προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του GALILEO. Με σκοπό την αυτόνομη πτήση του ΜΕΑ, το σύστημα όρασης και αντίληψης περιβάλλοντος θα του επιτρέπει την αναγνώριση απόστασης από το έδαφος, εντοπισμό εμποδίων και ανάλυση επιφάνειας προσγείωσης. Οι επιχειρήσεις που θα εκτελεί το ΣμηΕΑ θα αφορούν κυρίως σε παροχή υπηρεσιών φωτογραμμετρίας, γεωργίας ακριβείας, και αποστολών έρευνας/διάσωσης. Το ΜΕΑ θα δοκιμαστεί σε αυτά τα πτητικά προφίλ και θα εκτελέσει μία πιλοτική εφαρμογή φωτογραμμετρίας.